Menu Sluiten

Wethouder Karin Dekker, Assen een dorp met stedelijke uitstraling

Dinsdag besprak de gemeenteraad in een consulterende vergadering de Woonvisie Assen. De fracties lieten nog niet het achterste van hun tong zien en stelden vooral vragen aan wethouder Karin Dekker. De reacties van Assenaren en die van de raad zullen verwerkt worden in een herziene versie die in april weer in de zal worden besproken, zowel consulterend als besluitvormend.

Van buiten naar binnen    De ondertitel van de Woonvisie Assen is, Van Binnenuit beter. Daarmee wordt aangegeven dat er vooral in de bestaande stad gebouwd zal gaan worden. Tot 2030 zullen er zo’n 3000 woningen gebouwd worden. Daarvan zullen ca 500 in de binnenstad gebouwd worden en 850 in de buiten wijken. Wethouder Karin Dekker zei dat tot 2030 de nadruk vooral op de wijk Kloosterveen zal liggen, maar dat geleidelijk meer in de stad gebouwd zal gaan worden, zoals het gebied rond het havenkwartier.

Er was in de raad nog geen echte discussie. Maar de vragen gaven wel aan in welke richting de verschillende fracties denken.

Albert Smit (PvdA) riep het college op flexibel te zijn, omdat in de tijd van veel vraag juist plannen voor Assen gerealiseerd kunnen worden. Hij vond 3000 woningen “te mager.” Het bouwen in de binnenstad en Havenkwartier was volgens Smit alleen mogelijk met subsidies. Verder vroeg hij aandacht voor “levensloopbestendig bouwen.” In de visie wordt gesproken over 600 sociale huurwoningen en over 30% sociale huurwoningen, dat strookte volgens Smit niet. Wethouder Dekker zegde toe naar die getallen te zullen kijken. “Assen is een stad in het groen en dat moet zo blijven,” betoogde Smit. Assen blijft een stad in het groen, aldus de wethouder. “Een dorp met een stedelijke uitstraling.”

Richard Klok (VVD) zei zich te kunnen aansluiten bij de woorden van de PvdA. Hij miste in de woonvisie de aandacht voor starters en jongeren op de woningmarkt. Hij vroeg zich ook af hoe de woningen voor statushouders in deze visie pasten. Hij vond dat de visie wel wat ambitieuzer en brutaler mocht. Wethouder Dekker zei dat over de statushouders afspraken zijn gemaakt met de woningcorporaties, omdat iedere gemeente van het rijk de opdracht krijgt die mensen te huisvesten.

Hans Marskamp (GrL) miste de aandacht voor circulair bouwen in de woonvisie. Volgens hem moeten we niet gaan bouwen voor de Randstedelingen die hier rust komen zoeken. Zijn insteek was, “je moet wonen waar je werkt.”  

Alinda Bornkamp (D66) vroeg zich af hoe je van Assen een woonstad maakt die zich onderscheidt. Zij miste in de visie het debacle dat zich op het Veemarkt terrein had voltrokken. Woningen die als huurwoningen zouden worden gebouwd, maar op slinkse wijze aan een investeerder zijn doorverkocht. Het groene Assen is volgens wethouder Dekker hetgeen Assen onderscheidt. En aan het Veemarktprobleem zal in de herziene versie van de woonvisie aandacht besteed worden.

Henk Santing (PLOP) was blij met de ruimte die starters via de startersleningen werd geboden. De verhoging naar 30% sociale huur sprak hem aan, maar ook hij maakte het college attent op de elkaar tegensprekende cijfers. Ook hij miste de aandacht voor micro-wonen en circulair bouwen. Hij had zijn twijfels over het groen, omdat daar in slechte tijden als eerste op wordt bezuinigd.

Cor Staal (ChrU) stelde vast dat er voor het Havenkwartier alleen over wonen werd gesproken. Hij miste de component horeca en werk. Hij vroeg het college hoe van Assen een aantrekkelijke stad voor jeugdige en jonge bewoners gemaakt zou kunnen worden. Er moeten de komen jaren verspreid over de stad zo’n 3000 woningen gebouwd worden. “Kan het college een meer jaren bouwplan opzetten over wanneer waar wat gebouwd gaat worden, zodat we als raad onze controlerende taak beter kunnen uitvoeren.” Wethouder Dekker zegde toe hiermee aan de slag te gaan.

Bas Ananias (SP) was van mening dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. En volgens hem was er te weinig samenhang in de wijken, mensen leefden te veel in hun eigen groep. In de woonvisie waren geen aanzetten om die segregatie aan te pakken. Ook was hij een voorstander van de “zelfbewoningsplicht” om verhuurders c.q. investeerders met minder goede bedoelingen de pas af te snijden. Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over aangepaste grondprijzen om de bouw van sociale huurwoningen aantrekkelijk te maken zei wethouder Dekker.

Ronald Witteman (CDA) stelde vast dat de woonvisie “doormodderde op de ingeslagen weg.” Dat is niet wat de Asser samenleving nodig heeft. Er is vooral aandacht voor doelgroepen, maar de kern “veilig wonen voor gezinnen en alleenstaanden krijgt onvoldoende aandacht.” De energietransitie lijkt in de woonvisie wel hoofdzaak. Wethouder Karin Dekker was het hier volstrekt niet mee eens. Deze woonvisie is juist gebaseerd op gesprekken met veel Assenaren en organisaties die te maken hebben met wonen. Dat er aandacht is voor doelgroepen is een ontwikkeling die voortkomt uit de samenleving zelf en daar sluit de woonvisie op aan. De woonvisie reageert op de woonvraag. Voor het college is “betaalbaarheid van de energietransitie uitgangspunt en dat is de reden dat er in de woonvisie aandacht voor is. Het gaat om betaalbaar en comfortabel wonen.”

Wethouder Karin Dekker betoogde dat de woonvisie was gebaseerd op gesprekken en op onderzoeken. Door meer te gaan bouwen zoals sommige raadsleden willen, bouwen we op de langere termijn voor leegstand. We bouwen nu volop in Kloosterveen om in de behoefte op korte termijn te voorzien. Maar de komende jaren wordt het accent verlegd naar de binnenstad. Als we nu de 3000 woningen gaan bouwen in Kloosterveen en geen aandacht hebben voor de binnenstad dan treedt daar verloedering op. We willen voldoende woningen bouwen en de binnenstad aantrekkelijk houden.

Er zijn de afgelopen jaren veel sociale huurwoningen gesloopt en weinig woningen bijgebouwd. “Maar daarover hebben we nu afspraken gemaakt met de woningcorporaties.

Uit de consulterende vergadering kunnen we in ieder geval concluderen dat over de Woonvisie Assen het laatste woord nog niet is gesproken. Maar ook dat 50plus niets had te melden, terwijl juist hun achterban zich bezighoudt met zaken als levensloopbestendig bouwen en seniorenwoningen en Knarrenhof.