Menu Sluiten

Verrassende verkiezingsuitslag levert geen verrassend bestuursakkoord op

Na drie maanden onderhandelen presenteerden PLOP, Assen Centraal, ChristenUnie, VVD en SP het bestuursakkoord voor de komende 4 jaar. Maar het bestuursakkoord was in tegenstelling tot de verkiezingsuitslag bepaald niet verrassend. De eerste indruk is dat het een voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid.

Dichtbij & Daadkrachtig is de titel van het bestuursakkoord. Bij de presentie benadrukte Henk Santing (PLOP) dat het nieuwe college dicht bij de bewoners wil staan en als bestuursstijl “in verbinding” hanteert. Met het begrip daadkracht wordt aangegeven dat “de woorden in het akkoord tot werkelijkheid gemaakt zullen worden.” Bert jan ten Oever (PLOP), Cor Staal (ChrU), Albert Smit (AC), Martin Rasker (VVD) en Jan Broekema (SP) worden de nieuwe wethouders. Woorden als verbinding, samenwerken, participatie en samen in gesprek, komen we met regelmaat tegen in dit akkoord. “Assen is van ons allemaal” is zelfs de eerste zin. Dichtbij en daadkracht hebben de fracties echter niet aangezet tot een serieuze zoektocht naar vrouwelijke wethouders. Vijf mannelijke bestuurders is niet meer van deze tijd!

Oude wijn in nieuwe zakken     Veel zaken die in het bestuursakkoord genoemd worden zijn de afgelopen 4 jaar ook al aan de orde geweest, omdat ze door het college of de raadsfracties zijn ingebracht. We lezen over het “stadsstrand in het Havenkwartier” en “nieuwe zorginitiatieven in een buurt bespreken we eerst met de wijk,” voorkomen dat “bewoners te veel belast worden.” Ook de “maximumsnelheid van 100 km/uur na 19.00 uur op de A28” wordt genoemd om de luchtkwaliteit in Assen te verbeteren. En dat 30% van de nieuwe woningen bestemd moet zijn voor “de sociale huur” komt ook bekend voor. Op basis van een door de raad aangenomen motie wordt “nu vooronderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een buitenzwembad.” Nieuw in dit opzicht is het reserveren van geld “voor een vervolgonderzoek,” zodat “deze raadsperiode een besluit over de realisatie” kan worden genomen. Ook de wielerbaan blijft de komende tijd op de agenda staan. Uitgangspunt is het “door de raad beschikbaar gestelde geld.” Maar er wordt op korte termijn gezocht naar “een passend alternatief met meer investeerders.”

Een nieuw jongerenbeleid     Het nieuwe college wil “elke maand een wijkbezoek” organiseren om zo de begrippen “in verbinding” en “luisteren naar de stad” gestalte te geven. Ook worden “nieuwe vormen van participatie” (wat dat dan ook mag zijn) uitgeprobeerd. De “slagkracht van Mijn Buurt Assen” wordt versterkt. Het college stelt voor om “in iedere wijk de koppeling ontmoeting, dienstverlening en zorg” tot stand te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van “sportkantines en wijkgebouwen.” Een aantal fracties spraken hier ook over in hun verkiezingsprogramma. Er wordt samen met “de Asser jeugd een nieuw jongerenbeleid opgezet.” Daarvoor wordt 1 miljoen euro gereserveerd. De “pilot basisbanen wordt structureel.” De partijen zijn bereid geld vrij te maken voor het TT museum, mits er sprake is “van een goed onderbouwd plan en meerdere investeerders.”

Duurzaamheid en warmtevisie     De pilot voor de aanpak van de energietransitie in de wijk Kloosterveen is, volgens deskundigen, de oorzaak van de verrassende uitlag van de verkiezingen van maart jl. In het bestuursakkoord wordt niet gesproken over de pilot Kloosterveen. Wel schrijven PLOP, AC, ChrU, VVD en SP dat “we doorgaan met ons programma duurzaamheid en met in achtneming van het addendum (geen dwang en meer overleg met bewoners) houden we vast aan de warmtevisie.” En in de inleiding op het hoofdstuk verduurzamen wordt gesproken over “een stadsbrede aanpak.” Het nieuwe college is van plan om te “investeren in duurzaamheid in de wijken en ook het Rijk levert hieraan de forse bijdrage.” Onduidelijk is of hiermee het geld wordt bedoeld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de pilot. “Lantaarnpalen wordt uitgerust met laadpunten voor elektrische auto’s.” “Het gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd op natuurlijke momenten.” Bedoeld wordt waarschijnlijk in combonatie met groot onderhoud.

Het Asser E-team wordt actief in de wijken. “Zij adviseren de bewoners hoe zij hun huis kunnen isoleren en verduurzamen.” Een voorstel dat de afgelopen periode ook al ter berde werd gebracht in de gemeenteraad als het begrip duurzaamheid op de agenda stond.

Geen seniorenwoningen     De woningbouw wordt versneld. Voor 2030 moeten 3000 nieuwe woningen gebouwd worden. “Leefbaarheid en woonkwaliteit” zijn daarbij het vertrekpunt. Ook de ontwikkeling van Kloosterveen wordt versneld. “Binnen vier jaar moeten de eerste 500 woningen opgeleverd worden.” En het nieuwe college wil “vaart maken met de derde ontsluiting Kloosterveen.” Wat betreft het “Stadskwartier” wordt verder gebouwd “op de besluiten die de raad in de vorige bestuursperiode genomen heeft.” De gemeente gaat gesprekken aan met “de bewoners over hun woonbehoeften.”  Wat opvalt is dat er niet gesproken wordt over seniorenwoningen, terwijl vergrijzing toch een onontkoombaar feit is. Het nieuwe college “staat open voor een structurele plaats voor het AZC in Assen.” 

Hogere kosten groen     In het verleden werd er bij bezuinigingen meestal direct naar het groenonderhoud gekeken. Bezuinigen op groen treft de Assenaren immers niet direct. Maar in dit bestuursakkoord staat “bij onverzorgde wijken of onveilige situaties maaien of snoeien we vaker. Zelfs als dit leidt tot hogere kosten.” Fietsen moeten “op een nette manier gestald kunnen worden.” Ook een dossier dat met regelmaat in de raad aan de orde is geweest.

De algehele indruk is dat het nieuwe college het beleid van het vorige college voortzet. Met hier en daar nieuwe accenten, zoals het jeugdbeleid, het E-team, een permanent AZC, het versterken Mijn buurt Assen en de koppeling Ontmoeting, Dienstverlening en Zorg.