Menu Sluiten

Raad zeer ontevreden over de aanpak van laaggeletterdheid door college

De afgelopen jaren is het onderwerp laaggeletterdheid meerdere malen besproken. Maar de doelstellingen werden niet gehaald. Sterker nog de doestellingen werden telkens naar beneden bijgesteld. In een motie wordt het college gevraagd voor 14 februari 2022 een plan van aanpak met een begroting te presenteren om de laaggeletterdheid daadwerkelijk aan te pakken.

De motie werd ingediend door PvdA, VVD, SP en GrL. Deze fracties stellen vast dat ieder jaar de ambities afgeschaald worden. Maar zij willen juist meer ambitie. De leerachterstanden bij jongeren zijn groot en nemen nog jaarlijks toe. Laaggeletterdheid is een groot probleem. Het is een bron van armoede en sociaal isolement. Naast het persoonlijke nadeel is het ook nadelig voor de samenleving.

Plan van aanpak     De motie wil dat het college, “samen met onderwijsinstellingen, de bibliotheek en andere belanghebbenden een plan van aanpak op stelt om leerachterstanden en laaggeletterdheid in en buiten de klas te bestrijden en te voorkomen.” Ook moeten onderwijsinstellingen financieel ondersteund en gefaciliteerd worden. Dit plan van aanpak moet dus uiterlijk 14 febr. 2022 aan de raad aangeboden worden.

Lastig dossier     Ronald Witteman (CDA) betoogt dat door een betere preventie veel problemen worden voorkomen. Martin Rasker (VVD) wijst op de maatschappelijke schade door laaggeletterdheid. Remi Moes (D66) is van mening dat het hier gaat om een lastig dossier. Dat blijkt wel uit de beperkte resultaten die tot nu toe geboekt zijn. Een plan van aanpak voor 14 febr. 2022 lijkt hem een onmogelijke zaak. Volgens Moes wordt er al veel gedaan door alle betrokkenen, “deze motie voegt niets toe.” Henk Santing (PLOP) is ook voor een plan van aanpak.

Rondetafelgesprek     Wethouder Bob Bergsma zegt dat er sinds vorig jaar stevig wordt in gezet op de bestrijding van laaggeletterdheid. Maar taal en rekenen zijn in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het onderwijs. De controle daarop is de verantwoordelijkheid van de inspectie. Wethouder Bergsma stelt daarom een rondetafelgesprek voor met het onderwijs, de zorg en de bibliotheek. Dan weet de raad precies wat er speelt en wat er al gedaan wordt. De raad kan kenbaar maken wat er nog nodig is. Ook krijgt de raad inzicht in de materie en de bijbehorende problematiek. Om de laaggeletterdheid aan te pakken is voldoende geld beschikbaar. Harriët van Es (PvdA) reageert, mede namens de ander indieners, dat de gemeente een bijdrage kan leveren daar waar het gaat om faciliteren en het ontschotten van het beleidsterrein.

De raad is niet overtuigd. Bij de stemming blijken 25 raadsleden voor de motie te zijn en de 7 raadsleden van D66 en ChrU tegen. En nu maar afwachten of de datum van 14 febr. 2022 gehaald wordt.