Menu Sluiten

Raad stemt in met de Binnenstadsvisie

Met de stemmen van PvdA en PLOP tegen stemde de raad in met de Binnenstadsvisie. Een motie om het verkeer in de binnenstad nader te onderzoeken werd aangehouden. Door dit besluit ban de raad is nu de fase geen woorden maar daden aangebroken.

Inspreker     Namens de eigenaar van Cité sprak Maarten van Lohuizen in. Hij las in de visie dat het winkelcentrum wordt afgeschreven en hij stelde de gemeente aansprakelijk voor de schade. Dit besluit heeft grote gevolgen voor de huurders en de bewoners. Hij hoopte dat in het komende gesprek met het college nog één en ander recht zou kunnen worden gezet. Wethouder Mirjam Pauwels betoogde dat er geen enkel winkelcentrum wordt afgeschreven. Er zijn wel winkelcentra, zoals Mercurius en Cité, waar zorgen over zijn. De winkelgewoonten veranderen nogal en dat heeft gevolgen voor de winkelcentra. De opmerkingen in de visie over de winkelcentra moeten in het licht van die mogelijke veranderingen van het koopgedrag worden gezien.   

Wegbestemmen     De Binnenstadsvisie  is al tweemaal consulterend aan de orde geweest. De inbreng van de fracties was dus een herhaling van zetten met hier en daar een extra nuance. Albert Smit (PvdA) kwam met de opmerkelijk uitspraak om “alles vrij te laten en de markt zijn werk te laten doen.” We moeten niet alles “wegbestemmen.” Er moet meer gezelligheid komen en meer aandacht voor jongeren. 50plus wilde de BTW in fysieke winkels verlagen ten opzichte van online-winkels. Dat zou de levendigheid in de binnenstad verhogen. Wethouder Pauwels zei dat de hoogte van de BTW-tarieven in Den Haag werd bepaald.

Verkeer     GroenLinks en PLOP vroegen in een motie aandacht voor het verkeer. Op de Kop van de Vaart, bij de toegang tot DNK en de rest van de Weiersstraat komen een aantal verkeersstromen samen. Zij vroegen het college “een onderzoek te doen naar de verkeerscirculatie in en rondom de binnenstad.” Wethouder Pauwels zegde toe dat bij de uitwerking van de plannen de Kop van de Vaart aansluiting Weiersstraat extra aandacht zal krijgen. Maar dat een verkeerscirculatie onderzoek zoveel omvattend is dat het buiten de Binnenstadsvisie valt. PLOP en GrL besloten de motie aan te houden.

Herhaling van zetten     De ChrU betoogde dat wat goed is in Assen versterkt moet worden. GrL was blij met een autoluwe binnenstad, maar maakte zich zorgen over de onveilige verkeersstromen van fietsen en voetgangers. PLOP wilde van de Kerkstraat een horeca-straat maken en de regiofunctie meer centraal stellen. De hoogbouw in de Rolderstraat deed geen recht aan de historie van die straat. De VVD maakte zich, evenals het CDA zorgen over het ontbreken van een financiële paragraaf. De VVD maakte het college attent op mogelijke subsidie van het rijk. Wethouder Pauwels zei op de hoogte te zijn van die subsidie, maar er wordt ook gekeken naar provinciale subsidiepotjes. “Niet geld was bij het opstellen van de visie leidend geweest, maar de ambitie. Nu wordt bij de ambitie geld gezocht om de uitvoering mogelijk te maken. D66 vroeg aandacht voor het laden en lossen in een autoluwe binnenstad. Hij waarschuwde voor verkeerd geparkeerde fietsen. De SP vroeg weer aandacht voor de aanpak van malafide huisjesmelkers.

Het voorstel Binnenstadsvisie Assen 2030 werd aangenomen met 25 stemmen voor, en de 8 stemmen van PvdA en PLOP tegen.