Menu Sluiten

Natuurcompensatie voor ganzen bij Kloosterveen pas eind 2023 klaar

Het duurt nog tot eind 2023 voordat de natuurcompensatie klaar is voor de bouw van 2500 huizen bij Kloosterveen in Assen. Eind dit jaar komt er pas een plan van aanpak van de provincie. En dan is er nog een jaar nodig om te zorgen voor voldoende voer- en rustplekken voor beschermde ganzen die overwinteren rond het Fochteloërveen, de zogeheten foerageergebieden.

© RTV Drenthe / Esmée Söllner

Gedeputeerde Staten van Drenthe melden dat in een brief aan het college van B en W van Assen. De huizen slokken het gebied op van de ganzen, en dat moet opgelost worden. “Maar de opgave voor ganzenfoerageergebieden is complexer dan voorzien”, luidt de verklaring van GS, schrijft RTV Drenthe. “Daarom is meer tijd nodig voor een goed uitgewerkt plan in gezamenlijk overleg met betrokken partijen.”

Wethouder waarschuwde al
Twee maanden geleden waarschuwde toenmalig wethouder Karin Dekker van Assen al, dat het wel eens ‘een lang en moeilijk verhaal’ kon worden met de natuurcompensatie bij Kloosterveen, en dat dit ook zeker tot het eind van dit jaar ging duren. “Vooral omdat natuurorganisaties nog wat van de geboden compensatie kunnen vinden en eventueel bezwaar kunnen maken”, zei Dekker toen.

Dat was half mei, het moment dat de Asser gemeenteraad besloot om 350.000 euro op tafel te leggen voor een snellere doorontwikkeling van Kloosterveen. Want de Asser politiek wil vanwege de grote vraag tempo maken met huizenbouw. Het ganzenprobleem zagen de partijen niet als onoverkomelijke hindernis. Zij vertrouwen erop dat dit alsnog door de provincie netjes opgelost wordt en dat Assen niet ineens op zoek hoeft naar alternatieve bouwlocaties.

Geen gevolgen 500 huizen
Het verlies van voerplekken voor ganzen is overigens geen acuut probleem. Want het heeft geen directe gevolgen voor 500 huizen in Kloosterakker, de eerste uitbreidingsfase waarvoor de kavels net zijn uitgegeven. Die bouw kan gewoon doorgaan. Daarvoor ligt er volgens een gemeentewoordvoerder ‘een onherroepelijke vergunning’. “Alleen kosten deze 500 huizen de ganzen ook ruimte volgens nader onderzoek, en dat moet achteraf wel gecompenseerd worden”, aldus de woordvoerder.

Groter zijn de problemen voor de volgende reeks: 2000 woningen die daarna in Kloosterveen erbij moeten komen. Bouwen kan alleen als de ganzen ergens tussen het Fochteloërveen en Assen weer voldoende plek hebben om te eten en te rusten. De provincie moet namelijk eerst een natuurvergunning verstrekken voor deze huizenbouw, en die komt er pas als de boel goed geregeld is voor de vogels.

Onaangenaam verrast
Provincie en gemeente waren begin dit jaar onaangenaam verrast, toen onderzoek uitwees dat de 2500 huizen bij Kloosterveen toch stevig botsen met de belangen van zeldzame vogelsoorten. Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de Vogelbescherming waren al eerder zeer kritisch over verdere uitbreiding van de woonwijk aan de westkant van Assen. Ze waarschuwden voor de al te rigoureuze woningbouw en de impact ervan.

De natuurclubs waren bang voor verdringing van beschermde vogels. Ze dreigden daarom te procederen tegen de huizenbouw. Maar tot juridische vervolgstappen kwam het uiteindelijk niet, omdat provincie en gemeente toezegden de natuurgevolgen van de woningbouw nog eens goed in kaart te brengen. Ondertussen kreeg Assen wel een vergunning om met de 500 huizen in het gebied Kloosterakker te beginnen. Vorig jaar werd het gebied bouwrijp gemaakt, en binnenkort begint de bouw van de eerst huizen.

Natuurorganisaties kregen hun gelijk
Toen begin dit jaar het verdiepende natuuronderzoek klaar was, hing de vlag er ineens anders bij. De natuurclubs kregen alsnog hun gelijk. De conclusie van de natuurstudie was helder: het volbouwen van akker- en grasland met 2500 huizen ter uitbreiding van Kloosterveen betekent verlies van belangrijke voeder- en rustplaatsen voor beschermde ganzen, en ook zwanen en kraanvogels uit het Fochteloërveen. Compensatie is gewenst.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)
© Gemeente Assen

Provincie verantwoordelijk
Provincie Drenthe is eindverantwoordelijk voor het regelen van die natuurcompensatie. Die is de vergunningverlener en moet nu regelen dat de boel alsnog gerepareerd wordt. Achteraf voor de 500 huizen van Kloosterakker, die tussen nu en de komende vier jaar gebouwd worden, en aan de voorkant voor de 2000 woningen die daarna volgen.

Rondom het Fochteloërveen moet er voldoende vervangend foerageergebied terugkomen voor de vogels. Daarvoor moet de provincie op zoek naar boeren met geschikte akkers. Als die langere tijd resten van gewassen laten liggen, is dat voer voor de ganzen. Maar de boeren moeten dan kunnen rekenen op een vergoeding. Aanvankelijk had de provincie de gemeente Assen toegezegd voor 1 juli met een plan van aanpak te komen voor wat betreft de foerageergebieden. Dat wordt nu pas eind dit jaar.

Begin september komt de provincie met een ‘procesvoorstel’ richting gemeente Assen met daarin te nemen noodzakelijke stappen voor het ganzengebied bij Kloosterveen. Zo moet er ook met betrokken partijen gesproken worden, zoals de natuurorganisaties en lokale boeren.

(tekst gaat verder onder de foto)

© Gemeente Assen

Eerste kavel Kloosterakker
Intussen heeft wethouder Albert Smit (Assen Centraal) vanmiddag de eerste bouwkavel in Kloosterakker officieel overgedragen aan de eerste bouwers, de familie Bolhuis. Het gezin woont nu elders in Kloosterveen, maar gaat nieuw bouwen aan de Dorsvlegel. De straatnaam verwijst net als andere straten in Kloosterakker naar het landbouwverleden van dit gebied.

Derde ontsluitingsweg
Als het aan de wethouder ligt wordt er ook zo snel mogelijk begonnen met de aanleg van een nieuwe brug over de Drentse Hoofdvaart, waarmee Kloosterveen de al zo lang gewenste derde ontsluitingsroute krijgt. Dankzij een onlangs toegekende rijksbijdrage is die brug, met een snelle aansluiting op de Balkenweg, financieel binnen bereik gekomen. Vorige maand kreeg Assen te horen dat ze 4,8 miljoen euro van het Rijk krijgt voor de brug. Totale kosten worden geraamd op 16,4 miljoen.