Menu Sluiten

Geamendeerde Omgevingsvisie door de raad aangenomen

Nadat de Omgevingsvisie ‘Assen nog Mooier’ verschillende malen was besproken, werd de Omgevingsvisie gisteravond vastgesteld. Door amendementen over woningbouw Kloosterveen en de zoekgebieden grootschalige energie werd het oorspronkelijke voorstel aan de wensen van de raad aangepast. Het amendement “de mogelijkheid voor een openbaar openluchtzwembad onderzoeken” haalde het niet.

De omgevingsvisie was al een paar maal besproken. De inbreng van de fractie was voorspelbaar en richtte zich vooral op de, in vorige vergaderingen aangekondigde, amendement.

Amendement woningbouw Kloosterveen     Dit amendement werd ingediend door de ChristenUnie, PLOP, PvdA, VVD en 50plus. Er is een grote vraag naar woningen en daarom moet vastgehouden worden aan de structuurvisie Kloosterveen 2017- 2035. “Het is daarom niet wenselijk om Kloosterveen fase III los te laten of af te zwakken.” Kloosterveen moet “tussen nu en 2035 volledig ontwikkeld worden.” Wethouder Dekker heeft in de voorgaande vergaderingen betoogd dat meer woningen in Kloosterveen ten koste zou gaan van woningen in de binnenstad. In het amendement is daarom vastgelegd, dat het tempo van de ontwikkeling van de structuurvisie Kloosterveen “afhankelijk is van de vraag en de binnenstedelijke ontwikkelingen.” Dit amendement werd aangenomen met de stemmen van GroenLinks tegen.

Amendement Zoekgebieden grootschalige Energie     Een aantal fractie had in de eerdere raadsvergaderingen al betoogd dat door het vastleggen van de zoekgebieden naar grootschalige energieopwekking bij de bewoners het idee was ontstaan van een voldongen feit. In het beleidskader Zonneparken is het gebruik van agrarische gronden een laatste optie. Zon op het dak is immers het uitgangspunt. De ChristenUnie, PLOP, PvdA, VVD en 50plus willen daarom dat de kaart waarop de zoekgebieden zijn aangegeven, wordt verwijderd uit de omgevingsvisie. Dit amendement werd aangenomen met de stemmen van GroenLinks en D66 tegen.

Amendement openluchtzwembad     Assen is een dynamische stad, een echte sportstad, maar een openluchtzwembad ontbreekt. PLOP, 50plus en het CDA dienden daarom een amendement in met de strekking, “de mogelijkheden voor een openbaar openluchtzwembad te onderzoeken.” In het verleden had Assen een openluchtzwembad. De financiële lasten werden te hoog en daarom werd het bad over gedragen aan een commerciële exploitant. Uiteindelijk is het zwembad opgeheven. Gezien deze geschiedenis vroegen sommige fracties zich af of Assen daar wel aan moest beginnen. Reactie van de indieners, daarom is er ook sprake van een onderzoek. Ook waren er fractie die het te gedetailleerd vonden en van mening waren dat het daarom niet in de omgevingsvisie zou moeten worden opgenomen. Ofschoon de sfeer in de raad niet pertinent tegen een onderzoek was, werd het amendement nipt verworpen met 15 stemmen voor en 16 tegen. PvdA, PLOP, 50plus, CDA en SP stemden voor, de ChrU, GrL, D66, VVD stemden tegen.

De geamendeerde Omgevingsvisie ‘Assen nog Mooier’ werd met 22 stemmen voor en de 9 tegenstemmen van PLOP, CDA en 50plus aangenomen.