Menu Sluiten

Duurzaam Kloosterveen en gemeente Assen kunnen weer door één deur

Door de in maart vastgestelde Transitievisie Warmte was de relatie tussen de wijk Kloosterveen en de gemeente Assen ernstig verstoord. De wijk kwam in opstand. Maar het opstellen van het addendum Transitievisie Warmte heeft de lucht geklaard, ze kunnen weer door één deur.

Gisteravond werden de aanvullende maatregelen op de Transitievisie Warmte, het zogenaamde addendum, besproken in de consulterende raadsvergadering. In het addendum zijn afspraken vastgelegd tussen actiegroep Duurzaam Kloosterveen en de gemeente Assen. De kern van de afspraken is, dat vrijwilligheid het uitgangspunt is. Gedwongen overstappen naar een all-electric aanpassing van de woning is van tafel. De woningeigenaar bepaalt wat betaalbaar is. De verplichting om woningen voor 2030 aardgasvrij te maken is van tafel. En woningeigenaren worden niet gedwongen hun woningen aardgasvrij te maken.

Duurzaam Kloosterveen     Namens Duurzaam Kloosterveen spraken Anita de Rijke en Dick van den Brand in. Zij waren blij met de afspraken met de gemeente. Door het addendum is de angel uit de oorspronkelijke Transitievisie. Zij riepen het college op vol in te zetten op waterstof. De huidige aardgasleidingen zijn daarvoor prima te gebruiken. De infrastructuur is er dus. Waterstof heeft de toekomst. De kosten van aardgasvrij maken kunnen oplopen tot € 50.000. Het voorstel van Duurzaam Kloosterveen is, reken een 15-tal representatieve woningen in overleg met leveranciers door. Om zo duidelijk te krijgen wat de kosten zijn van aardgasvrij maken.

Complimentenregen     Het college en Duurzaam Kloosterveen werden door de raadsleden bedolven onder complimenten, want het addendum is een voorbeeld hoe je in een gemeente met elkaar om moet gaan.

Hersteld vertrouwen     Bouke Weening (ChrU) riep het college op de gesprekken met Kloosterveen gaande te houden. Harriët van Es (PvdA) stelde vast dat het gevolgde proces tot goede resultaten heeft geleid. Zij stelde voor dit proces ook in andere wijken te volgen, ook al gaat het daar om andere bewoners en andere huizen. Hans Marskamp (GrL) was van mening dat het addendum, als aanvulling op de Transitievisie Warmte, heeft geleid tot het herstel van vertrouwen tussen het college en de bewoners van Kloosterveen. Henk Santing (PLOP) betoogde dat goed overleg tussen bewoners en college tot goede resultaten leidt. Alinda Bornkamp (D66) was tevreden over deze vervolgstap op de transitievisie, maar wilde weten wat de plaats van het addendum zou zijn bij veranderende wet en regelgeving. Jannie Drenthe (SP) betoogde dat dit addendum duidelijk maakte dat inwoners meegenomen moeten worden vanaf de planvorming, dan is een corrigerend addendum niet nodig. Ook moet er meer duidelijkheid komen over wat gasvrij maken de bewoners gaat kosten. Zij steunde het doorreken-voorstel van Duurzaam Kloosterveen. Zij pleitte voor een collectieve aanpak. Het wordt nu te veel op het bordje van individuele bewoners gelegd.

Over toekomstige regelgeving en financiële bijdragen vanuit het rijk viel op dit moment niets te zeggen, zei wethouder Karin Dekker. De kabinetsformatie vertraagt alles, maar ook voor de verkiezingen waren en al veel onduidelijkheden. Het is immers een spannend proefproces.

Heel Assen     Bert Homan (VVD) stelde vast dat hetgeen in het addendum is vastgelegd overeenkomt met hetgeen in de raad bij de vaststelling van de Transitievisie Warmte in de raad aan de orde is geweest. Hij stelde dan ook voor om dit addendum voor heel Assen te laten gelden. Hij zei in de komende raadsvergadering een amendement met die strekking in te dienen. Marskamp vond dit een slecht voorstel, want iedere wijk is anders. Bovendien is dit addendum tot stand gekomen in overleg met de bewoners. Wellicht dat bewoners in andere wijken andere ideeën hebben. Van Es benadrukte dat het proces en niet de inhoud over Assen uitgerold zou moeten worden.

Wethouder Dekker was tegen het voorstel van Homan om het addendum te betrekken op alle wijken. Dit addendum is gemaakt in overleg met de bewoners van Kloosterveen. Het is geen blauwdruk voor alle wijken. Zij was het eens met het PvdA voorstel, om het addendum-proces toe te passen in andere wijken.

Volgende week zal de raad wel instemmen met het addendum, maar of het aangekondigde amendement van de VVD het zal halen is twijfelachtig.