Menu Sluiten

De raad wil Kloosterveen door ontwikkelen, ondanks onzekerheden

Bij de bespreking van de uitbreiding van de wijk Kloosterveen in de consulterende vergadering werd al duidelijk dat er wolken boven het project hangen. Kloosterveen ligt relatief dicht bij het Fochteloërveen, een foerageergebied en daarnaast speelt de stikstofgevoeligheid.

Over de noodzaak van de uitbreiding was geen discussie, wel over de mogelijkheid. Natuurontwikkeling en stadsontwikkeling staan op gespannen voet. En als de betreffende instanties de natuur laten prevaleren dan stagneert de ontwikkeling van Kloosterveen en is de € 350.000, die het college vraagt om een ontwikkelstrategie op te zetten, mogelijk weggegooid geld.  

Motie     D66 diende daarom, samen met PvdA en 50plus, een motie in. College “breng bouwlocaties elders in Assen in beeld.” En biedt de raad “de alternatieve ontwikkelingsgebieden aan, zodat de raad in oktober/november daarover kan besluiten.”

De motie is overbodig     Henk Santing (PLOP) vond uitstel onverstandig. Bovendien zijn die alternatieve gebieden binnen de ambtelijke organisatie bekend. Cor Staal (ChrU) was van mening dat er meer bedreigingen zijn dan het Fochteloërveen. De motie is overbodig. We moeten ons richten op de uitbreiding van Kloosterveen. Albert Smit (AC) zei dat er nu doorgepakt moet worden. Volgens Smit heeft het college alle alternatieve locaties wel in beeld. Martin Rasker (VVD) betoogde dat er snel gebouwd moeste worden en bij voorkeur circulair. Sjoerd Bakker (GrL) zei dat er voortvarend aan de slag moet worden gegaan in Kloosterveen, maar een nader onderzoek naar alternatieve locaties hoeft de voorbereidingen niet in de weg te staan. Ingeborg Trul (CDA) betoogde dat er nu doorgepakt moet worden, ondanks de donkere wolken. De motie is overbodig. Jannie Drenthe (SP) zei dat in Kloosterveen snel gebouwd moet worden. Snelheid is ook de drijfveer achter de motie. Maar omdat de alternatieve locaties “al in de smiezen zijn” bij het college, is de motie overbodig. Clemens Otto (50plus) vroeg zich af, als we doorgaan met het maken van plannen en het gebied wordt aangewezen als foerageergebied is er dan er sprake van “verloren geld?”  

Wethouder Karin Dekker zei dat in Kloosterveen de Woonvisie uitgevoerd werd, maar dat de stuikstof problematiek en het foerageren de uitvoering bemoeilijken. Er wordt veel gepraat en met de provincie wordt gewerkt aan plan van aanpak. Maar omdat de natuur een grote rol speelt is zorgvuldigheid geëist. Het is geen weg gegooid geld want we willen daar bouwen.  

Stemming     11 raadsleden stemden voor de motie, die dus werd verworpen. Voor stemden niet alleen GrL, PvdA, 50plus en D66, maar ook een fractielid van PLOP! Vervolgens werd gestemd over het voorstel Kredietaanvraag doorontwikkeling Kloosterveen. Dat werd aangenomen met alleen de 3 stemmen van D66 tegen.