Menu Sluiten

De raad is tevreden over het uitvoeringsprogramma woonvisie 2021-2025

De woonvisie geeft aan waar de komende jaren in Assen welke woningen gebouwd gaan worden. De woonvisie wordt gerealiseerd in het uitvoeringsprogramma en dat programma kreeg de goedkeuring van de raad.

Sytze Bakker (PvdA) stelde vast dat er in het uitvoeringsprogramma niet werd gesproken over jongeren. In de Haagse wandelgangen wordt gesproken over de opheffing van de kazerne in Assen. Bakker wilde weten of de extra ruimte voor woningbouw die op het kazerneterrein beschikbaar komt niet moet worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De fracties van Assen Centraal, ChristenUnie en VVD waren van mening dat hierover nog geen besluit is genomen, dat Assen niet wil dat de kazerne verdwijnt en dat opnemen in de uitvoering van de woonvisie daarom een verkeerd signaal is. Wethouder Karin Dekker betoogde dat bij de opstelling van de woonvisie uitgebreid onderzoek was gedaan, waaruit duidelijk is geworden dat woningen voor jongeren bij makelaars en verhuurders geen prioriteit hadden. Maar zij zegde wel toe daar nog weer eens naar te zullen kijken.     

Financiën     Martin Rasker (VVD) wilde van het college weten of geld uit de Woningbouw Impuls gebruikt kan worden voor dit uitvoeringsprogramma. En of er geld vrijkomt uit het provinciale Bouwteam. Het geld uit de Woonimpuls en het geld van de provincie zal worden ingezet bij de ontwikkeling van Assen Centraal, het Havenkwartier en de Binnenstad, zegt wethouder Dekker.

Monitoring     Cor Staal (ChrU) was van mening dat dit uitvoeringsprogramma geen monitoring van de woonvisie was. Ook Ingeborg Trul (CDA) vroeg wat er nu precies bedoeld werd met monitoring. Wethouder Dekker is ook van mening dat dit uitvoeringsprogramma geen monitoring is. Die monitoring van de woningbouw komt op een later tijdstip.

Revitalisering     Henk Santing (PLOP) vroeg aandacht voor de doorstroming zodat ouderen in passende woningen gaan woning en er woonruimte vrijkomt voor jongeren. En hij vroeg het college te zoeken naar financiële constructies om het revitaliseren van woningen te realiseren. Wethouder Dekker zegt dat de doorstroming vanuit de zogenaamde ‘bloemkoolwijken’ als een project aangepakt moet worden. Er zal dus onderzoek gedaan moeten worden naar wie weg wil en waarheen. Wel is bekend dat mensen zich graag vestigen in de binnenstad. De financiën om woningen de revitaliseren heeft de aandacht. Het is een lastig dossier waar ook de VNG zich over buigt.

Doelgroepen     Adinda Bornklamp (D66) merkte op dat er meer doelgroepen zijn dan alleen jongeren. En zij vroeg zich af in hoeverre de gemeente sturende kan zijn als het gaat om circulair bouwen. Albert Smit (AC) zei dat zijn fractie niet goed kon overzien of de uitbreiding van het aantal fte’s in overeenstemming was met de voorgenomen plannen.

Segregatie     Bas Ananias (SP) was van mening dat er in Assen sprake was van gesegregeerde wijken. Hij wilde van het college weten of er met de woningcorporatie afspraken zijn gemaakt om segregatie tegen te gaan. En of er afspraken zijn met woningcorporaties om de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen. Wethouder Dekker zegt dat er volgens haar geen gesegregeerde wijken zijn Assen. Er zijn wel wijken waar sommige bewoners problemen veroorzaken. Over de verkoop van sociale huurwoningen is Assen in gesprek met de woningcorporaties. Ook het college is van mening dat de verkoop van dat type woningen afgeremd moet worden.

Ondanks de opmerking en kritiek waren de raadsleden van mening dat het uitvoeringsprogramma Woonvisie de volgende week als hamerstuk geagendeerd kan worden.