Menu Sluiten

De oppositie heeft weinig visie

 

De oppositie richtte zich vooral op wat ze nog graag zouden willen bereiken. Maar de fracties boden geen vergezichten over een glorieuze toekomst van Assen. Het college, dat niet werd aangevallen over de plannen voor 2022, had dan ook geen moeite PvdA, PLOP, CDA, 50plus en lijst Deen tegengas te geven.

Cindy Vorselman (PvdA) zei dat de begroting 2022 “weinig nieuw beleid bevat.” Met betrekking tot het dossier wonen stelde Vorselman vast, dat “Tiny Houses en flexwonen al 4 jaar op de agenda staat.” Het is allemaal “te vaag.” En over de Universiteit van het Noorden “horen we ook niets meer.” Terwijl er in Emmen en Hoogeveen wel van alles gebeurt. Het meedoen beleid wordt gekenmerkt door, “Ieder voor zich en God voor ons allen.” Voor het TT-museum is “de deur nog niet volledig dicht.” Maar college “wees duidelijk, dan kunnen de vrijwilligers verder.” Voor de jongeren komt er een “activiteitenbudget,” dat volgens de PvdA “voor, door en met jongeren” moet worden gerealiseerd.

Henk Santing (PLOP) wil door een motie het zonnepanelen beleid aanscherpen. Daar waar het gaat over “uitgangspunten,” en “de voorkeur gaat uit naar,” zou gesproken moeten worden over “voorwaarden en verplichtingen.” Santing was het ook niet eens met een andere bestemming van € 430.000 van niet bestede gelden uit het preventiefonds. Dat geld moet terug naar de algemene reserves en kan via een raadsbesluit anders besteed worden. Dit amendement diende PLOP samen met het CDA in. Tenslotte diende PLOP samen met CDA en 50+ een motie in, om “het college op te dragen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren” naar de aanleg en exploitatiemogelijkheden van een openluchtzwembad. Vragen van andere fractie over de financiën beantwoordde Santing met daar beslissen we over als het onderzoek afgerond is.

Clemens Otto (50plus) pleitte ervoor het woord voedselbank van de gevel van het gebouw te halen. “Schaamte en privacy zijn in het geding,” volgens Otto. En hij vroeg het college onderzoek te doen naar “een beweegpark voor meerdere doelgroepen.”  En hij stelde voor “achter de HEMA een overdekte fietsenstalling bedekt met zonnepanelen” aan te leggen.

Ronald Witteman (CDA) hield een negatief verhaal over wat de CDA-fractie verwacht had, zoals een injectie in participatie, geld reserveren voor Wmo en jeugdzorg, meer geld voor veiligheid en meedoen en het onderhoud van de openbare ruimte. “Wij hadden duidelijke keuzes verwacht.” Maar het is “een beetje van alles en geen goede focus.” En Witteman stelde vast dat de “oppositie in de afgelopen jaren vrijwel geen invloed heeft mogen hebben op de inhoud van het bestuur van Assen.” Op de vraag uit de raad, “wilt u één en ander met voorbeelden toelichten” had Witteman geen antwoord. En op de vraag “waar waren de voorstellen van het CDA,” bleef hij ook het antwoord schuldig.  

Martine Deen (L.Deen) pleitte voor een “jeugdagent, die op laagdrempelige manier investeert in het contact met jongeren. Dit werkt zeker preventief.”

In een afzonderlijke aflevering zal de reactie van het college worden vermeld.