Menu Sluiten

Begroting 2022 probleemloos naar de eindstreep

De reactie van de fracties op de begroting 2022 was zodanig dat nu al wel vaststaat dat een meerderheid met die begroting zal instemmen. Er zijn al amendementen en moties aangekondigd. Daarover zal ook donderdag avond gestemd worden. Of er oppositiepartijen die tegenstemmen en zich zo willen profileren met het oog op de verkiezingen in maart 2022 moeten we afwachten.

Wethouder Mirjam Pauwels zei dat de gesprekken met de NAM over de inkrimping, een andere vestiging en behoud van werkgelegenheid volop gaande zijn. Maar daar zijn ook de provincie en het rijk bij betrokken. Er zijn inderdaad wat ontwikkeling met betrekking tot de TRZ. Maar het gaat om gesprekken met meerdere eigenaren en dat maakt het lastig. De overlast van fietsen op het Koopmansplein vraagt om een gedragsverandering van de bezoekers en dat zal enige tijd duren. Een reclamebelasting op verlichte reclame komt er niet. De masten brengen al het nodige geld op omdat ze vergunning plichtig zijn en ze onder de OZB vallen.

Wethouder Harmke Vlieg zei dat het abonnementstarief huishoudelijke hulp nog steeds op de agenda staat. Via VNG en G40 worden daarover gesprekken gevoerd met het ministerie om de extra kosten voor de gemeentes te compenseren. Trouwens ook over de jeugdhulp zijn de gesprekken nog niet ten einde. Het onlangs getekende convenant Weer Thuis moet het mogelijk maken dat mensen vanuit beschermd wonen doorstromen naar regulier wonen.

Wethouder Karin Dekker zei dat wat de isolatiebrigade betreft al stappen zijn genomen. Er is al een Energieloket en ook in Berichten de Brink krijgt dat aandacht. Ook de energiearmoede heeft de aandacht van het college. De raad kan daar binnenkort voorstellen over verwachten. De zonnepanelen notitie is volgens PLOP te zacht. Wethouder Dekker stelt voor deze notitie binnenkort in de raad te bespreken. Een versnelde woningbouw in Kloosterveen is nu nog niet nodig. De ontwikkelingen liggen op schema. De wethouder wil zich richten op de tweede serie van 500 woningen. Tijdelijke woningen op lege terreinen is te omslachtig. “Wij richten ons nu op lege panden.” De leegstandverordening staat binnenkort op de agenda van het college. De zelfbewoningsplicht wordt momenteel informeel geregeld en dat geeft geen problemen. 

Wethouder Bob Bergsma zei dat er met het Drents Museum al prestatieafspraken zijn met betrekking tot Assenaren en de Asser geschiedenis en Asser thema’s. Om een deel van het geld voor het Drenst Museum over te hevelen naar het TT-museum is geen goede zaak. Het zijn twee los van elkaar staande trajecten. De gesprekken over de Universiteit van het Noorden lopen nog, waarbij de economische agenda, de zorg en de energietransitie een belangrijke rol spelen. Wethouder Bergsma zegt dat een haalbaarheidsonderzoek naar een openluchtzwembad € 50.000 à € 75.000 zal gaan kosten. Voor de uitvoering van het sportakkoord is voor volgend jaar inderdaad geld beschikbaar. Er wordt natuurlijk gekeken naar andere financieringsmogelijkheden en er wordt met Vaart Welzijn gesproken om de buurtsportcoaches meer bij verenigingen in te zetten, zoals soms al gebeurt.   

Wethouder Jan Broekema zei dat het geld dat over is in het preventiefonds wordt besteed binnen de kaders die daarvoor zijn afgesproken. Terugstorten in de reserves is dus niet aan de orde. Het betreffende amendement is dus niet nodig. Het “voor en met jongeren” wat betreft het Jongerenfonds wordt door de wethouder onderschreven. De kinderwijkschouw met betrekking tot de speeltoestellen in de wijken is afgelopen jaar al gedaan in overleg met de kinderraad en zal de komende tijd herhaald worden. Het college is in gesprek met de voedselbank over de huidige en toekomstige aanpak. 

Burgemeester Out zei dat de camera’s in de Oudestraat worden verwijderd. Er is geen overlast meer en één en ander is gegaan in overleg met de ondernemers.

Aanstaande donderdag zal gereageerd worden op dat wat het college heeft geantwoord op de eerste termijn van de fracties. De reeds ingediend moties en amendementen komen dan in stemming. En enkele fracties hebben aangekondigd dat ze op basis van de antwoorden van het college zullen besluiten al of niet een motie of een amendement in te dienen.