Menu Sluiten

Begroting 2022, eindelijk geld uit Den Haag voor het sociale domein

Na jarenlang lobbyen en aandringen via de VNG is er een arbitrage commissie ingesteld die heeft vast gesteld dat de gemeenten te weinig geld krijgen om de Jeugdhulp op een door Den Haag Gewenste wijze uit te voeren. Er komt dus meer geld beschikbaar voor de Jeugdhulp. Maar het is nog maar een eerste stap, want volgens de Nederlandse gemeenten is de Haagse bijdrage nog steeds niet voldoende om de Jeugdhulp goed uit te voeren.

Het college is van plan om “het normale leven in de wijken zoveel mogelijk te versterken.” Het programma is zodanig opgezet dat er toch nog bespaard wordt op de telkens terugkerende vaste kosten voor de Jeugdwet en de Wmo. Eén en ander moet gerealiseerd worden in een integraal plan.

Laaggeletterdheid     Zaken die het komende jaar aandacht vragen en krijgen zijn taal- en talentontwikkeling van jongeren. Er zal veel aandacht zijn voor het wegwerken van corona-achterstanden. Ideeën en ervaringen van jongeren zijn het vertrekpunt voor het jeugdbeleid. Het college wil verbindingen leggen tussen jeugd, welzijn, sport, onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt. In 2022 komt er een inhaalslag wat betreft de uitvoering van de notitie Laaggeletterdheid.

Verbindingen leggen     Wat het wijkwerk betreft streeft het college naar meer verbinding tussen ondersteuning vanuit de inwoners zelf, vrijwilligers en professionele vormen van ondersteuning. Mijn Buurt Assen en Vaart Welzijn spelen hierin een belangrijke rol. Ook streeft college er naar om mensen meer te laten bewegen. Het sporttakkoord is hierbij leidend.

Nieuwe wet Inburgering     Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering van start. De verantwoordelijkheid komt bij de gemeente te liggen. Er zijn nog de nodige problemen omdat de ROC’s hebben aangegeven voor het beschikbaar gestelde geld geen taalcursussen te kunnen c.q, te willen geven. Het college heeft in eerdere contacten met de raad al aangegeven zeer alert te zullen zijn op de financiële bijdragen die uit Den Haag gaan komen. Jeugdhulp toestanden moeten worden voorkomen!

Dit onderdeel van de begroting gaat dus heel direct over mensen. De ervaring leert dat raadsleden daar veel aandacht voor hebben. Bij de begrotingsbehandeling zal over het Sociale Domein ongetwijfeld het nodige gezegd worden.