Menu Sluiten

Assen blijft investeren, juist in crisistijd

Het college heeft op 1 juni jl. de kaderbrief 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De kaderbrief geeft de stand van zaken van de gemeentelijke financiën en een eerste schets voor de begroting van 2022. Het college doet hiermee een uitnodiging aan de raad in debat te gaan en richtinggevende uitspraken, accenten en aandachtspunten mee te geven voor de begroting van volgend jaar.

Financieel perspectief     De kaderbrief geeft een beeld van de omstandigheden en de uitdagingen die van invloed zijn op het financieel perspectief van de gemeente. Belangrijke bron hierbij is de zogenaamde meicirculaire van het gemeentefonds, daarin staan de prognoses voor de financiële uitkeringen aan de gemeenten.

Nog steeds tekorten     De Gemeenten hebben erg veel last van de financiële gevolgen van de coronacrisis.  Daarnaast zijn er blijvende zorgen over de betaalbaarheid van het sociaal domein, ondanks het oordeel van de arbitragecommissie dat het rijk gemeenten moet compenseren voor de financiële tekorten bij de jeugdzorg. Hoe die compensatie eruit gaat zien is nog niet bekend. Ook het invoeren van (nieuwe) wet- en regelgeving -bijvoorbeeld de Wet Inburgering en de Omgevingswet- is van invloed op de financiële situatie.

Sluitende begroting     Wethouder Mirjam Pauwels, “De begroting wordt in november vastgesteld en moet structureel sluitend zijn. Daarentegen zou bezuinigen op de uitgaven -zeker in deze crisistijd- schade toebrengen aan de Asser samenleving. Daarom kiest het college ervoor in te zetten op een financieel gezonde gemeente en te blijven investeren in bestaande ambities en nieuwe kansen voor Assen.

Blijven investeren     De gemeente blijft investeren onder meer in de transformatie van de binnenstad, betaalbare en passende zorg, verduurzaming van de woon- een leefomgeving en het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Ondanks de onzekerheid over de benodigde rijksmiddelen, bouwen we met de vastgestelde visies op wonen, binnenstad en omgeving samen met inwoners aan de toekomst.”

Op 8 juli 2021 gaan college en raad met elkaar in gesprek over de kaderbrief. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar financieel evenwicht, oplossingen hoe om te gaan met de effecten van de coronacrisis en hoe Assen toekomstbestendig te maken. Tijdens deze vergadering is er gelegenheid in te spreken.