Menu Sluiten

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is oude wijn in nieuwe zakken

Het is de bedoeling dat 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Als voorbereiding daarop moet de gemeente lokale regelgeving aanpassen. De raad moest beslissen over de nieuwe Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Het inwerking treden van de Omgevingswet is de afgelopen jaren al vele malen uitgesteld. Maar ervan uitgaande dat het per 1 juli echt gaat gebeuren is de gemeente al volop bezig de eigen regels daarop aan te passen. In het verleden is de oude welstandscommissie al omgevormd tot de commissie Ruimtelijke kwaliteit. Om aan te sluiten op de Omgevingswet moeten de regels voor deze commissie aangescherpt worden.

Gevraagd en ongevraagd advies     In de nieuwe verordening worden de taken van de commissie meer in detail beschreven. De commissie kan nu ook adviseren over (rijks)monumenten. En aanvullend op gevraagd advies kan de commissie nu ook ongevraagd advies geven.

Achteraf of vooraf?     Tjerk Medemblik (ChrU) stelde vast dat de werkwijze van de commissie behoorlijk veranderde. De oude commissie beoordeelde “achteraf.” De nieuwe commissie is meer “vooraf bij de plannen betrokken.” Hij wilde van het college weten of de commissie wel voldoende voorbereid was op deze omslag. En hoie zit het met het betrekken van burgers bij de commissie?

Wethouder Karin Dekker was het niet eens met deze zienswijze. Er vindt nu ook al toetsing plaats voor het indienen van de aanvraag om verrassingen bij de definitieve aanvraag te voorkomen. Dus de werkwijze-vooraf vindt nu ook al plaats. En om te komen tot een brede afweging hebben er nu ook al burgers zitting in de commissie. De belangrijkste uitbreiding betreft het ongevraagde advies en het advies met betrekking tot monumenten. Volgens wethouder Dekker verandert er eigenlijk weinig.

Omdat het hier gaat om oude wijn in nieuwe zakken komt het als hamerstuk op de agenda van de volgende vergadering.