Menu Sluiten

Aanpak laaggeletterdheid moet met meer ambitie

Donderdagavond werd in een consulterende vergadering gesproken over de aanpak van de laaggeletterdheid door het college. De meerderheid van de fracties was van mening dat het college meer ambitie moest tonen.    

Harriët van Es (PvdA) stelde vast dat dat de doelstelling uit 2017 om jaarlijks het aantal laaggeletterden te doen afnemen met 150 inmiddels is verlaagd naar 100 in 2022. Zij wilde dat het college meer ambitie toonde. Zij riep het college dan ook op te werk te gaan volgens de Tilburgse methode. Dat betekent organisatorische en financiële schotten afbreken. Een integrale aanpak via onderwijs, armoedebestrijding, werkgelegenheid en schuldhulpverlening. De huidige projectmatige aanpak zet te weinig zoden aan de dijk. Laura Punt (GrL) pleitte ervoor om meer gebruik te maken van de samenwerkingsverbanden zoals RMC (aanpak schoolverlaters). Het blijkt dat bij het verlaten van de basisschool veel jongelui 2 jaar leesachterstand hebben. College toon meer ambitie, was haar oproep. Lia de Ruiter (PLOP) was van mening dat het college meer aandacht moest hebben voor de laaggeletterdheid van Asseneren waarvoor het Nederlands niet de moedertaal is. Velen in deze groep spreken dan wel geen Nederlands maar zijn niet laaggeletterd. Zij maande het college doelstellingen te formuleren en ambitie te tonen.

Preventieve aanpak     Rien Jongman (ChrU) vond dat de toename van laaggeletterdheid gestopt moest worden. De groei is groter dan de doelstellingen en ambities. Ook Jongman pleitte voor een integrale aanpak. Ook vroeg hij aandacht voor het aanleren van digitale vaardigheden. Het steunpunt Digitale Overheid in de bibliotheek is daarvoor een goed startpunt. De digitale belastingdienst zou daar ook gevestigd kunnen worden. Waarop wethouder Bob Bergsma reageerde met, de belastingdienst heeft net zijn intrek genomen in het gemeentehuis, laten we eerst maar een kijken hoe die ontwikkeling uitpakt. Jannie Drenthe (SP) was ook van mening dat de groei van het aantal laaggeletterden moest stoppen. En zij vroeg aandacht voor de laaggeletterde vluchtelingen. Dennis Klingenberg (D66) pleitte ook voor een preventieve aanpak. Hij wilde dat iedereen geletterd de basisschool verlaat. Luc Rengers (AC) stelde voor om contact op te nemen met de consumentenbond, omdat laaggeletterdheid ook betekent moeite met het lezen van gebruiksaanwijzingen. En Den Haag zou moeten bijdragen door extra geld beschikbaar te stellen voor het onderwijs.

Integrale aanpak     Wethouder Bob Bergsma betoogde dat er wel degelijk sprake was van een integrale aanpak. Maar de Corona-tijd heeft natuurlijk een negatieve invloed gehad, omdat de laaggeletterden moelijker te bereiken zijn. Maar de aantallen stijgen weer. De vele vrijwilligers die via het Taalhuis actief zijn, pakken de draad weer op. Door afspraken met organisaties, zoals WPDA, Vaart Welzijn en schuldhulpverlening, RMC, die binnen het Sociaal Domein werkzaam zijn is wel degelijk sprake van een integrale aanpak. Naast de taalactiviteiten in buurthuis de Componist wordt en ook gewerkt aan de mogelijkheden om de taalachterstand in andere wijken aan te pakken.

Wij zijn niet alleen ambitieus, maar ook realistisch. Het aantal van 150 in 2017 bleek te hoog en niet haalbaar, vandaar de bijstelling naar 100. Harriët van Es vond dit “flauwekul” en gebrek aan ambitie. Bergsma zei in gesprek te zijn met het onderwijs, want het is in de eerste plaats hun verantwoordelijkheid. Maar de gemeente kan wel faciliteren en zorgtaken verlichten, was de mening van Van Es.

Dit onderwerp staat de komende tijd niet op de raadsagenda, maar zal nog vele malen besproken worden. En het zal ongetwijfeld een rol gaan spelen bij de collegevorming in maart/april 2022.