Verdeelde raad voor een FOC

De gemeenteraad werd gevraagd een mening te geven over “het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure om het realiseren van een FOC Assen mogelijk te maken.” En daaraan was gekoppeld “het actualiseren, opstellen en uitvoeren van een programma voor een aantrekkelijke binnenstad met bijbehorend investeringsprogramma samen met alle betrokken partijen.” Niet de bouw maar de procedure om te mogen bouwen stond centraal in de raadsvergadering. Er lijkt een meerderheid voor de komst van een FOC.

Na veel rapporten en inspraakavonden konden afgelopen donderdag de raadsleden eindelijk hun mening geven over de komst van een FOC. Ofschoon de mening over de komst van een FOC verdeeld was, waren alle fracties wel van mening dat de binnenstad aangepakt moest worden.

FOC(2)
John Kok (CDA) zei dat het CDA tegen het voorstel was, omdat “alle focus op de binnenstad zou moeten komen te liggen.” De Detailhandel is een goede werkgever, “dus ontwikkel de binnenstad los van het FOC. Een FOC vergroot de problemen in de binnenstad.” Maar wat willen we met de binnenstad, spreek met elkaar over herverkavelen en een City outlet, “dat voorkomt leegstand.”
Alie Dekker (SP) sprak haar verwondering uit over de koppeling “aantrekkelijke binnenstad en het bouwen van een FOC.” Het investeren in de binnenstad is nodig, onafhankelijk of het FOC er wel of niet komt. “College kom met twee separate voorstellen. Assen heeft wat te bieden, daar hebben we geen FOC voor nodig.”
“Assen heeft een levendig stadshart nodig om zich te kunnen onderscheiden van Groningen en Zwolle,” betoogde Martin Rasker (VVD). Er moet een nieuwe visie op de binnenstad komen. Het FOC moet gekoppeld worden aan een stevig programma voor de binnenstad. Een FOC past uitstekend in de omgeving van het TT circuit een omgeving met toeristisch en recreatieve sector kansen. De VVD stelt wel enkele randvoorwaarden voor de vestiging van een FOC. “Alle kosten moeten voor rekening komen van de initiatiefnemers. Wat wordt geïnvesteerd in de binnenstad en de herijkte visie moeten gereed zijn voor de raad definitief besluit.”
Bob Bergsma (D66) stelde vast dat FOC gevolgen heeft voor de binnenstad en er is al teveel leegstand. Hij drong aan op een meer cultureel creatieve ontwikkeling van de binnenstad gebaseerd op vernieuwende concepten. ”Assen moet weer onderscheidend worde en bezoekers moeten Assen in hun hart sluiten,” betoogde Bob Bergsma. Hij wilde een investeringsagenda voor een compacte binnenstad. D66 stelde als randvoorwaarden, “duurzaamheid, handhaving Outlet concept en een gecombineerde citymarketing.”
Danny de Jongh (OpAss) was van mening dat alle cijfers die gepresenteerd werden “er te mooi uitzagen.” Uit de stukken bleek dat het in het FOC zou gaan om winkelen en horeca. “Dus wat is de meerwaarde ten opzichte van de binnenstad?” Volgens hem was de combinatie winkelen en toerisme en onmogelijke keus. “Wij moeten ons richten op de binnenstad en daar investeren en pas daarna op een FOC.”
Martin Sagel (PvdA) zei dat de grote hoeveelheid informatie de verdeeldheid in zijn fractie niet had kunnen opheffen. Er is op dit moment nog geen eensluidende conclusie. Er staan nog wat informatieve lijntjes uit zodat we in de volgende raadsvergadering een standpunt kunnen presenteren. De discussie over het FOC had volgens hem wel tot afgeleid resultaat dat er meer aandacht en eensgezindheid was over de Asser binnenstad.
Hans Marskamp (GrL) stelde vast dat het voorstel van het college was gebaseerd op angst. “Als wij, als Assen het niet doen, dan zal een andere gemeente in het noorden wel toestemming geven.” Volgens hem was er geen vraag naar een FOC in Assen, maar was er bij de FOC investeerders een vraag naar Assen. Maatschappelijk en ruimtelijk gezien was er geen behoefte aan een FOC. Bovendien zaten er volgens hem gaten in de verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld de toenemende werkgelegenheid nu, zal over vijf jaar omslaan in verlies aan arbeidsplaatsen. Hij wilde van de wethouder weten “of de verkoop van de grond tegen een lage prijs niet als staatssteun kon worden bestempeld.” Voor GroenLinks was het duidelijk, dit project was niet duurzaam. “Ga niet investeren in een weiland. Richt de focus op de binnenstad.”
Janna Booij (PLOP) meldde dat ook haar fractie verdeeld was. Ook zij stelde vast dat een FOC gevolgen heeft voor de binnenstad en dat ook de PLOP fractie zich vooral op de binnenstad wilde richten. “Voor de binnenstad denken wij in kansen.”
Margreet Boersma (ChrU) zei dat een FOC banen betekende. Maar ook dat een FOC niet automatisch bezoekers naar de binnenstad lokte. Dus investeren in de binnenstad en dat geld komt vrij met de komst van een FOC. Ook zij pleitte voor een gelijk speelveld voor FOC en Binnenstad. “Dus daarmee stemt u ook in met uitbreiding van de verruiming van de winkeltijden op zondag,” was de reactie van verschillende raadsleden. Volgens haar kon dat nog in de uiteindelijke voorwaarden bij het bestemmingsplan geregeld worden.

Wij blijven met de binnenstad in gesprek
weth. Maurice Hoogeveen Ook wethouder Maurice Hoogeveen onderstreept de noodzaak van investeren in de binnenstad. “Die investeringen moeten plaats vinden ongeacht of het FOC komt.” Maar hij ontkende dat er een direct verband zou zijn tussen het FOC en die investering. De tekst “tegelijker tijd realiseren,” duidde op het feit er twee plannen voor de binnenstad zouden moeten komen. Eén met een FOC en een plan zonder FOC. Als deze eerste stap door de raad is gezet, dan wordt er gewerkt aan een plan met FOC. Met daarbij in het achterhoofd dat het plan onderweg kan sneuvelen en dat er dan gewerkt moet worden aan een “plan zonder.” Twee afzonderlijke besluiten, binnenstad en FOC, was daarom niet nodig. “Maar wel of geen FOC plaatst de binnenstad wel in een andere context,”
Ook de wethouder was van mening dat een FOC goed was voor de werkgelegenheid en voor de toeristisch recreatieve sector.
Voor de aanpak van de binnenstad zullen alle belanghebbende uitgenodigd worden. Ook de jongeren. “Trouwens de gesprekken met de binnenstad zijn ook nu nog steeds gaande,” zei wethouder Hoogeveen. Hij zegde toe dat het binnenstadsplan gereed zal zijn op het moment dat definitie zal worden besloten over het bestemmingsplan.
Volgens de wethouder wordt de grond verkocht tegen marktconforme grondprijzen, al wilde hij nu geen bedragen noemen. De raad wordt daar vertrouwelijk over ingelicht.
In de vestigingsvoorwaarden zal gesproken worden over zaken als parkeren, city marketing, handhaven van het concept, openingstijden. “Eén en ander zal in publiek rechtelijke of privaat rechtelijke afspraken vastgelegd worden,” zei wethouder Hoogeveen.
Alle kosten die betrekking hebben op het FOC zullen direct aan de investeerders worden toegeschreven. Maar de kosten in het gebied waar meerdere bedrijven gebruik van maken zullen naar rato verdeeld worden.

Over veertien dagen neemt de raad het besluit voor het “doorlopen van de bestemmingsplan procedure.” Het ziet er naar uit dat een krappe meerderheid voor is.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.