Menu Sluiten

Transitievisie Warmte voor de gemeenteraad geen gelopen race

Gisteravond werd in een consulterende raadsvergadering de Transitievisie Warmte besproken. De raad was verdeeld. De fractie van PLOP en 50plus ontpopten zich als geen voorstander. GroenLinks en de ChristenUnie stemden in. Coalitiepartij VVD leek te twijfelen evenals het CDA. Pas volgende week in de besluitvormende vergadering weten we wat de raad echt vindt van deze warmtevisie.

Inspreker Kloosterveen     Namens een aantal verontrustte inwoners van de wijk Kloosterveen maakt dhr. Brand gebruik van de gelegenheid om in te spreken. De voorgestelde visie voelt in de wijk als een opgelegde verplichting. De opzet “100% elektrisch” geeft de bewoners geen mogelijkheid om zelf op oplossing te kiezen als de wijk van het aardgas afgaat. In de visie wordt gesproken over ca. € 15.000 per woning maar dat kan in de praktijk wel op € 40.000 uitkomen. In de visie is geen aandacht voor waterstof. Ook de opslag van elektriciteit is niet aan de orde. Warmtepompen dat is de oplossing.

Dhr. Brand betoogt dat er gebruik gemaakt zou moeten worden van natuurlijk overgangen, zoals verhuizingen. Per jaar gaat het in Assen om ca. 800 verhuizingen. Ga op die momenten met de bewoners in gesprek en faciliteer en subsidieer de overgang waar de bewoners zelf voor kiezen. “Wij willen een echte dialoog maar niet met een wethouder die achter dogma’s aanloopt.”

Onrust in Kloosterveen     Henk Santing (PLOP) zei dat de wijk Kloosterveen zich overrompeld voelde. En Santing was van mening dat “100% elektrisch” geen CO2 winst opleverde, want warmtepompen gebruiken voorlopig nog grijze stroom. Ook hij pleitte voor het aansluiten bij de natuurlijke momenten. “Assen is één geheel en werk niet wijkgericht. Doe het in stappen.” Bert Homan (VVD) stelde vast dat er veel onrust is in de wijk en dat de participatie met bewoners en bedrijven ontbreekt. De inwoners moeten meepraten en zelf kunnen beslissen, “dat zorgt voor draagvlak.” Hij stelde “een pas op de plaats voor om een uitgebreid overleg met de bewoners van Kloosterveen te organiseren.” Nu voelen de mensen zich “onder dwang gezet.” Ook hij wilde dat er breed naar Assen werd gekeken. “Onderzoek het gebruik van waterstof,” betoogde Homan.

Ronald Witteman (CDA) wilde meer aandacht voor de communicatie. “Hoe zijn de bewoners waren meegenomen,” was zijn vraag aan wethouder Dekker. En hij wilde een onderbouwing van de financiering. Ook hij pleitte om aan te sluiten bij de natuurlijke momenten van vervangen van een ketel en verhuizen. Een c.v-ketel gaat 16 jaar mee, ga op het moment van vervangen met de bewoners in gesprek. “Dan maak je binnen 20 jaar een grote stap naar verduurzaming. Henri Ploeg (PvdA) was van mening dat de transitie “haalbaar en betaalbaar” moest zijn en “gebaseerd op draagvlak.” Maar nu zijn de bewoners ongerust over de kosten. Doe het stap voor stap en “koppel de burgers aan de problemen.” Er is nu onrust dus zullen een meer informatieavonden moeten komen. Hij pleitte voor uitstel tot er voldoende draagvlak is. “Je zult maar proefkonijn zijn in een proefwijk!” mopperde Clemens Otto (50+). Zijn bezwaar, als je nu iets doet, heb je kans dat over een tijdje die techniek over enige tijd goedkoper wordt. “Waar kun je de te veel betaalde kosten declareren?”        

Isolatiebrigade     Hans Marskamp (GrL) was van mening dat de inwoners van kloosterveen voldoende waren meegenomen. En dat zullen we moeten blijven doen bij de uitvoering. “We moeten nu stappen maken en voortgang maken.” betoogde hij. Informatie had hem duidelijk gemaakt dat waterstof tot 2030 geen belangrijke rol zal spelen. “Bovendien is waterstof alleen een bijdrage als die door groene stroom wordt opgewekt.” De transitie haalbaar en betaalbaar laten verlopen kost offers. “100% elektrisch” kan prima in combinatie met zonnepanelen op het eigen dak, vloerverwarming en infrarood panelen.” Marskamp wilde van het college weten of er een plan B is, als de geothermie niet doorgaat. Een eventueel warmtenet moet in handen van de gemeente blijven. Jannie Drenthe (SP) legde de nadruk op de betaalbaarheid. De kosten die de bewoners maken moeten “terugverdiend worden door lagere energieprijzen.” Zij maakte zich zorgen over het feit dat de kosten voor de energie transitie vaak niet terugverdiend kunnen worden. Zij drong er bij de wethouder op aan om zich in te zetten bij het rijk meer geld vrij te maken voor de transitie. Zij stelde voor om het Drents Energieloket aanspreekpunten in de wijken te laten openen, om mensen te begeleiden in de transitietrajecten. Bij geothermie moer er “extra aandacht komen voor aardbevingen, zeker in combinatie met kleine gasvelden.” Bouke Weening (ChrU) sloot hierbij aan met het voorstel “een zogenaamde isolatie brigade in het leven te roepen.” Met bewoners in gesprek blijven en inspelen op kansen en sta open voor ideeën, was zijn advies. “Wacht niet tot de vijfjaarlijkse evaluatie om nieuwe kansen en ontwikkelingen aan te pakken,” was zijn oproep. Alinda Bornkamp (D66) vroeg zich ook af hoe de zorg van de bewoners weggenomen kon worden. Hoe creëer je draagvlak. Zij was van mening dat de “100% elektrisch” oplossing logisch was omdat de raad daar in het verleden al mee had ingestemd. Volgens haar was waterstof op dit moment nog geen haalbare kaart. Martine Deen (L.D.) vroeg zich af hoe het gaat met de leningen die afsluit om de transitie te betalen na een verhuizing? Zij riep om te beginnen met goed isoleren en vervolgens de mensen mee krijgen.

Wethouder Karin Dekker betoogde dat deze Transitie Visie Warmte het begin is van het proces en niet het einde. En in de visie staat niet dat mensen gedwongen worden, want er is geen sprake van dwang. De “100% elektrisch” aanpak is gebaseerd op de moderne woningbouw van de wijk Kloosterveen. Goed geïsoleerde huizen zijn een voorwaarde voor goed renderende warmtepompen. Zij is er zich van bewust dat er veel vragen in de wijk zijn, maar er is volgens Dekker geen sprake van onrust. “Wij gaan voor haalbaar, betaalbaar en realistisch.” Een pas op de plaats is niet nodig. In overleg met de bewoners maken we het uitvoeringsplan. Daarin is ook plaats voor ieders eigen plan zoals infraroodpanelen. Er is nog geen zicht op geld uit Den Haag al wordt daar wel aan gewerkt. Als Den Haag wil bijdragen dan komt er in de wijk Kloosterveen een modelwoning. Daarin kunnen de mensen kennis maken met de transitie en kunnen waar ze voorlichting krijgen. En er worden nog veel kleine bijeenkomsten met bewoners belegd. Ook het college is voorstander van een gemeentelijk warmtenet. Maar of dat doorgaat hangt af van het volgende kabinet. Het huidige kabinet neigt naar privatisering.

Het zal duidelijk zijn dat er volgende week donderdag nog stevig gediscussieerd zal worden voorst de Transitievisie Warmte in stemming komt. En dat er tegenstemmers zullen zijn staat ook al vast.