Menu Sluiten

RES 1.0 aangenomen, maar moet zonder dwang uitgevoerd worden

De Regionale Energie Strategie 1.0 was ook al eerder uitgebreid besproken. De opmerkingen van de fracties waren in de raadsvergadering terug te horen in ingediende amendementen en moties. De term “doorzettingsmacht” is uit de RES 1.0 geschrapt.

Duurzame zonneparken     De opbrengsten van een zonnepark worden als duurzaam aangemerkt. Maar PLOP, is samen met de PvdA, van mening “dat er pas sprake is van duurzaamheid als zowel de op te wekken energie, de gebruikte materialen en de inrichting duurzaam zijn.” Zij dienden daarom een motie in waarin het college werd opgedragen, “te komen met een beleidsvoorstel van voorwaarden voor de aanleg van zonneparken, die de duurzaamheid van de aanleg en inrichting bevorderen, mede om de verschraling tegen te gaan en biodiversiteit te bevorderen. En het gebruik van duurzame materialen te bevorderen.” Wethouder Karin Dekker betoogde dat er op dat gebied al veel wordt gedaan. Het opstellen van een beleidsvoorstel is erg arbeidsintensief en voegt op dit moment niet veel toe. Zij stelt daarom voor “een memo op te stellen waarin wordt aangegeven wat er al wordt gedaan en deze kennis te delen met de raad” en dat na de zomer te presenteren. PLOP en de PvdA besluiten na deze toezegging de motie aan te houden.

Geen dwang     De VVD diende een amendement in om de tekst, “doorzettingsmacht is essentieel om iedereen in de juiste stand te krijgen,” te schrappen. Het argument van Bert Homan (VVD) je bereikt meer “met het creëren van draagvlak bij en samen met onze bewoners en bedrijven.” Wethouder Karin Dekker betoogde dat je daar waar het gaat om een collectieve voorziening, bijvoorbeeld een buurt over te laten gaan op een warmtesysteem, dwang in het uiterste geval nodig kan zijn. Het amendement werd aangenomen met de stemmen van GroenLinks en D66 tegen.

Bevoegdheid van de raad     PLOP was van mening dat het opstellen van de RES te veel bepaald was vanuit Den Haag. “De inbreng van de raad is minimaal geweest.” En “dat het college bij het bepalen van de inbreng van Assen in de RES 1.0 onvoldoende oog heeft gehad voor de wettelijke bevoegdheid van de raad om het gemeentelijk beleid te bepalen.” De motie draagt het college op, bij “de toekomstige versies van de RES geen toezeggingen te doen die niet zijn gestoeld op door de gemeenteraad vastgesteld beleid.” Wethouder Dekker was van mening dat de raad op veel momenten was geïnformeerd en geraadpleegd. De raad was het met haar eens want de motie werd verworpen met de 14 stemmen van PLOP, PvdA, CDA en 50plus tegen.

Inspanningsverplichting     Als de RES 1.0 wordt aangenomen dan is dat een opdracht aan de gemeente om daarmee aan de slag te gaan. De VVD-fractie vindt dit echter te ver gaan omdat de uitkomsten van de participatie van bewoners “nu nog ongewis is.” Daardoor is het onduidelijk “of een tijdige realisatie van de RES 1.0 haalbaar is.” In de motie stelt de VVD voor, “de RES 1.0 afspraken te zien als een inspanningsverplichting.”  De reactie van de meeste fracties was dat het daardoor te vrijblijvend zou worden. De motie werd dan ook verworpen met de 11 stemmen van de VVD, PLOP en het CDA tegen.

RES 1.0     Na de stemmingen over de moties en het amendement werd er gestemd over RES 1.0. Eddy de Korte (CDA) en Henk Santing (PLOP) zeiden dat hun fracties tegen zou stemmen omdat het voorstel door de verworpen moties niet voldeed aan de opvattingen van hun fracties. Het voorstel werd aangenomen met de 10 stemmen van PLOP, CDA en 50plus tegen.