Menu Sluiten

Raad tevreden over aanpak herstelagenda Assen Na Corona

Corona lijkt naar de rand van de samenleving te worden verdrongen. Maar dat betekent niet dat de problemen voorbij zijn. De bedrijfstakken als horeca, evenementen en toerisme komen de crisis uit met grote schulden. Met de herstelagenda “Assen na Corona” wil het college een bijdrage leveren aan dit herstel.

Sociaal maatschappelijk     De raad was tevreden over de aanpak door het college. Wel werden er nog een aantal aanbevelingen gedaan. De meeste fractie vroegen aandacht voor de problemen in de sectoren sport, cultuur en maatschappelijk werk. Wethouder Mirjam Pauwels zei dat er op dit moment al met deze sectoren wordt gesproken om tot een herstelplan te komen. Eén en ander zal worden samengevoegd met de voorliggende herstelagenda. Clemens Otto (50plus) vroeg aandacht voor “eenzaamheid, armoede en preventie.” Een oproep waarbij Jannie Drenthe (SP) zich aansloot. Zij stelt voor een fonds in het leven te roepen dat aan particuliere corona-getroffenen € 100 beschikbaar stelt, zodat zij ondanks de door corona ontstane armoede toch mee kunnen blijven doen aan sport en cultuur. De SP is van plan hierover volgende week een motie in te dienen bij de besluitvormende vergadering. Wethouder Pauwels zegt dat particuliere schade ontstaan door corona door de gemeente opgevangen wordt door de eigen sociale dienst en de GKB. Cor Staal (ChrU) was tevreden over de concrete voorstellen en dat bij het tot stand komen van de agenda het veld nauw was betrokken. Remi Moes (D66) benadrukte het belang van sport en cultuur voor de stad. Hij stelde voor om de nationale sportweek eind september te gebruiken om de sportverenigingen te steunen bij het winnen van nieuwe leden om het ledenverlies door corona te compenseren. Wethouder Pauwels zei zich in te zullen zetten om de ledenwerving in de nationale Sportweek in Assen een stimulans te geven.

Beroepsleidingen     Cindy Vorselman (PvdA) riep het college op aandacht te hebben voor de balans in ondersteuning tussen de sectoren economie, sport, cultuur en maatschappelijk werk. Zij stelde voor ook geld beschikbaar te stellen voor beroepsopleidingen. Vanuit de horeca zijn veel medewerkers weggetrokken naam andere sectoren. Ook vroeg zij het college de aangepaste parkeermaatregelen de rest van het jaar in stand te houden. Over het parkeren zijn we in gesprek, betoogde wethouder Pauwels. De vraag is wat is beter? Een permanente parkeer actie? Of van tijd tot tijd doelgerichte acties. Daarover zijn de meningen verdeeld. Er zijn al gesprekken gaande tussen de WPDA en de horeca om de personeelsproblemen aan te pakken. En om de maatschappelijke problemen aan te pakken zal ook gekeken worden naar de Meedoen-regeling.

Individuele schade     Henk Santing (PLOP) vroeg zich af wat er werd bedoeld met het kwijtschelden van belastingschulden. Het gaat om de toeristenbelasting betoogde de wethouder. Zolang de door de ondernemer ontvangen belasting niet is afgedragen aan de gemeente is er sprake van een schuld. De afhandeling hiervan vraagt om maatwerk.

Richard Klok (VVD) stelt voor om de horecaondernemers toestemming te geven de zogenaamde winterterrassen de komende jaren in stand te houden. We zijn in overleg met de horecaondernemers. Eén jaar winterterrassen is te kort om de investering terug te verdienen, aldus wethouder Pauwels. Ook door lokaal in te kopen kunnen we de ondernemers direct steunen.

Sjoerd Bakker (GrL) wil van het college weten of er een indicatie te geven is van de omvang van de schade voor de ondernemers in de verschillende sectoren. Wethouder Pauwels zegt dat er op Drents niveau een analyse is gedaan over de schade. Daaruit is gebleken dat de rijkssteunmaatregelen goed gewerkt hebben. Maar over de schade van de individuele schade niet veel te zeggen omdat dat per ondernemers nogal verschilt.