Menu Sluiten

Inwonersparticipatie is niet zomaar geregeld

De laatste jaren is het inzicht gerijpt dat participatie van bewoners een meerwaarde heeft bij grote projecten. Participatie wil zeggen, in een vroeg stadium mee laten praten. Om de participatie in Assen van de grond te krijgen heeft het college een Visie op Inwonersparticipatie aan de raad voorgelegd.

Anna Hendrikse (CDA) stelde vast dat deze participatievisie voor de inwoners van Kloosterveen te laat was. Zij hadden graag mee willen praten over de energietransitie. Jannie Drenthe (SP) had het stuk ook liever eerder gehad. Zij vroeg aandacht voor de training en scholing van de ambtelijke organisatie. En stelde voor de VNG-checklist bij de stukken te voegen. Cindy Vorselman (PvdA) betoogde dat de kaders door de raad gesteld worden. Die bepaalt hoe en wat er moet gebeuren. De bewoners maken de keuzes en bepalen hoe het kan. De raad dient het algemeen belang af te wegen. Henk Santing (PLOP) vroeg zich af hoe je participatie vormgeeft. Kloosterveen aanwijzen als proefgebied en daarna de participatie invoeren, was volgens hem niet de juiste gang van zaken.

Alinda Bornkamp (D66) stelde vast dat participatie wat anders is dan communicatie. Maak de deelnemers van tevoren duidelijk waar het over gaat en welke invloed ze hebben. Zij riep het college op om te zorgen dat de ambtenaren ingewerkt zijn en dat er werkprocessen opgesteld worden. Zij stelde voor een participatiekalender in Berichten van de Brink op te nemen. Ook Lian Heijs (ChrU) pleitte voor duidelijke spelregels, want participatie is een containerbegrip. Ook vroeg zij zich af wat de rol van de raad nog is in dit verband. Clemens Otto (50plus) vroeg aandacht voor mensen zonder computer. Gerrit Jan Panhuis (VVD) voeg zich af hoe de doelgroepen bereikt worden en hoeveel inwoners nodig zijn voor een representatief resultaat. Hans Marskamp (GrL) wilde weten wat de gemeente kan en wil doen aan desinformatie. Wat doe je als de participatie tegen de plannen van de gemeente in gaat. Martine Deen (LstD) stelde vast dat de jongeren in het voorstel niet genoemd zijn.

Wethouder Jan Broekema begon zijn reactie met de vaststelling dat “participatie een werkwoord is.” Aan het begin van ieder project voorafgaande aan de planvorming staan we stil bij de impact en hoe we de mensen mee kunnen nemen in dit project. De komende twee jaar zullen we gebruiken om mensen te trainen en om de interne organisatie participatie-geschikt te maken. We doen het voor de inwoners. Want met mensen in gesprek gaan levert betere besluiten op. De rol van de raad verandert niet. De raad houdt de kader stellende en controlerende functie. In ieder raadsvoorstel komt een participatieparagraaf. In de startnotie aan de raad wordt aangegeven waarop de participatie betrekking heeft, zoals meebeslissen, meedenken, meepraten, meedoen. Ieder project en ieder proces zal wat betreft uniek zijn. De spontane participatie vanuit bewonersinitiatieven moet nog nader uitgewerkt worden. Het gaat erom transparant te zijn, wat verwacht je wel, wat niet en tenslotte wat heb je overgenomen. En geef duidelijk aan waarom je iets niet hebt overgenomen. Nazorg en uitleg zijn belangrijk.

De visie op inwonersparticipatie Samen maken we Assen sterk zal volgende week al hamerstuk geagendeerd worden.