Menu Sluiten

De raad zoekt naar nieuwe economische kansen voor Assen

Los van de coronacrisis zit ondernemend en economisch Assen al een paar jaar te wachten op een economische agenda voor de stad. Na voorbereidende bijeenkomsten in juni 2019 werd gisteravond in de consulterende vergadering de Economische Agenda 2020-2025 [EconAg20.25] besproken. Maar besluiten vallen er pas op 18 juni.

De consulterende vergaderingen bestaan uit een vragenronde aan de wethouder en een tweede ronde met onderlinge discussie tussen raadsleden. Vooral de vragen ronde maakt duidelijk wat de fracties willen. En uit de antwoorden van wethouder Mirjam Pauwels werden ook de opvattingen van het college duidelijk.

Corona Fte’s     De vragen spitsten zich voor al toe op de aanstelling van 2 Fte’s voor de uitbreiding van de capaciteit op economische zaken. Cor Staal (ChrU) verbaasde zich over de aanstelling van de 2 Fte, terwijl het definitieve besluit wordt genomen voor de komende jaren bij de bespreking van de begroting 2021. “Is het geld voor de 2e helft van 2020 dan geen weggegooid geld?” Hij zag liever extra Fte’s voor de aankleding van de binnenstad, zoals palmen op het Koopmansplein. Henk Santing (PLOP) kon wel instemmen met het definitieve besluit voor de Fte’s in de komende jaren bij de begroting 2021. Richard Klok (VVD) was er geen voor stander van om de Fte’s voor 2020 uit de Algemene Reserve te financieren. Het was volgens hem beter dat de betalen uit de post onvoorzien. Maar hij wilde die Fte’s wel “voor de continuïteit.” Remi Moes (D66) wilde niet dat er externe medewerkers voor deze klus worden aangetrokken. “Los dit intern op” was zijn advies aan de wethouder. Wethouder Pauwels zei dat er op dit moment geen capaciteit was om die vragen op te lossen. Ondernemers die zich melden werden doorgestuurd naar bestaande afdelingen, zoals vergunningen. “Intern is het probleem niet op te lossen.” Bedrijven die lijden onder de coronacrisis, moeten snel weer op weg geholpen worden. De kosten van de Fte’s dekken uit onvoorzien geeft problemen, omdat die pot maar een beperkte omvang heeft. Bij het vaststellen van het financiële Herstelplan, zijn gelden met een economische bestemming terug gestort in de Algemene Middelen. “Het is dus voor de hand liggend daar nu weer uit te putten.

wethouder Pauwels

Regionale samenwerking     Cor Staal wilde meer weten over het draagvlak waarop de EconAg20.25 rust. Wethouder Mirjam Pauwels betoogde dat met alle mogelijke partners in en om Assen was gesproken. Uit die gesprekken was het draagvlak gebleken. Remi Moes vroeg zich af waar de gemeente door de coronacrisis nu staat? En dat de vrijetijdseconomie gestut moest worden was voor hem duidelijk. De PvdA fractie was bij monde van Albert Smit niet onder de indruk van de EconAg20.25 hij sprak over “oude wijn in nieuwe zakken.” Er wordt volgens hem te veel gesproken over “een wenkend perspectief,” maar over perspectieven voor de TRZ (bij TT circuit) wordt met geen woord gerept. En over de nadruk over de regionale samenwerking had hij ook zo zijn twijfels. In het verleden is gebleken dat door die samenwerking een aantal projecten aan Assen voorbij zijn gegaan, maar wel in andere regiogemeenten zijn terecht gekomen. De agenda was volgens Smit te abstracte en te weinig concreet. Wethouder Pauwels zei dat de agenda globaal is en dat de details van de aanpak in de uitvoering aan de orde komen. Volgens haar was de regionale samenwerking juist van groot belang om in Den Haag of Brussel gehoord te worden.

Circulaire economie     Hans Marskamp (GrL) was van mening dat de kansen voor Assen juist lagen in de regionale samenwerking. Ook benadrukte hij het belang meer in te zetten Global Goals, die de gemeente onderschreven heeft. Global Goals is de inzet om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Ook wilde hij meer aandacht voor de circulaire economie. Volgens wethouder Pauwels zette Assen vol in op de samenwerking in de Regio Groningen Assen. Clemens Otto (50plus) wilde van de vergrijzing een kans maken door een “senioren coördinator” aan te stellen die het economische beleid zou kunnen bekijken van uit de oudere Assenaren. “Het gaat om een grote groep mensen,” aldus Otto. Wethouder Pauwels vond dit een interessante gedachte. Henk Santing (PLOP) stelde vast dat door de coronacrisis de basis voor de EconAg20.25 ontbreekt. De overheid en de zorg zijn op dit moment de motoren onder de economische kracht van Assen. Maar die sectoren zijn aan slijtage onderhevig. “Is het college op zoek naar andere pijlers onder economisch Assen?” Wethouder Pauwels zei dat de EconAg20.25 nu juist bedoeld was om nieuwe pijlers onder de Asser economie te zetten. Volgens haar lagen er mogelijkheden in de “Vrijetijdseconomie en de energie transitie.” Wat betreft de energietransitie heeft Assen al bedrijven met de nodige kennis in huis.

Economische promotie     Richard Klok (VVD) stelt vast dat het om een brede agenda gaat. “Maar waar ligt de focus van het college?” Ook was hij van mening dat Assen te weinig, “ja, zelfs geen geld besteedde aan de economische promotie!” Dat er weinig geld is uitgetrokken voor economische promotie komt door het in het verleden vastgestelde beleid, zei wethouder Pauwels. Maar er is in het bestuursakkoord wel meer geld vrij gemaakt voor Stadsmarketing. Ronald Witteman (CDA) riep het college op “te denken in mogelijkheden.” Dat betekende volgens hem “een andere aanpak, een andere manier van sturen en een andere manier van werken binnen de gemeente.” Hij vroeg zich af in hoeverre de agenda was afgestemd met de regio en de provincie Drenthe. Het is een verhaal op, hoofdlijnen, maar wij zullen de uitgewerkte voorstellen kritisch bekijken.

Global Goals     Jannie Drenthe (SP) stelde vast dat Social Return on investment (SROI) niet in de EconAg20.25 wordt genoemd. Volgens haar waren over het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in de raad in het verleden afspraken gemaakt. Ook pleitte zij er voor dit plan vooral aan welzijn en de Global Goals te koppelen. Wethouder Pauwels gaf toe dat SROI niet genoemd werd, “maar het speelt wel. Denkt u maar aan Assen voor Assen.” Maar in de uitvoeringsagenda zal aandacht besteed worden aan SROI en de Global Goals.

De komende week zullen de fracties intern en onderling overleggen of ze met de Economische Agenda 2020-2025 zullen instemmen of door amendementen het nog willen bijsturen. In de raadsvergadering van 18 juni valt het besluit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.