Menu Sluiten

De gemeenteraad zette weer een stap op weg naar financieel herstel

Het was een bijzondere raadsvergadering. Het ging over de bijzondere financiële situatie waarin Assen zich bevindt. En vanwege het coronavirus werd er niet in de raadszaak vergaderd maar digitaal vanuit huis. Op de agenda stond het financiële herstelplan. De raad stemde in grote lijnen in met de voorstellen van het college.

Los van provinciaal toezicht     Wat vooral opviel was dat veel fractie het belangrijk vinden dat de gemeente weer zeggenschap krijgt over de financiële gang van zaken. En los komt van het toezicht door de provincie Drenthe. In het financiële herstelplan staan twee zaken centraal, minder uitgaven en meer inkomsten. Over meer inkomsten heeft daar al in december 2019 beslist. De OZB en de toeristen belasting gaan omhoog. Het nu besproken herstelplan richtte zich vooral op minder uitgaven. Die gerealiseerd moeten worden door bezuinigingen. De fractie stemden in grote lijnen in met de voorstellen, maar gaven het college wel de nodige aanwijzingen mee.

Reclamebelasting     Cindy Vorselman (PvdA) zei dat voor haar fractie de bezuinigingen op cultuur onaanvaardbaar waren. Vooral ook omdat de culturele sector door het coronavirus extra hard wordt getroffen. Verder stelde zij voor een zogenaamde reclamebelasting te heffen, zoals de gemeenten Winschoten en Coevorden. Deze inkomsten zouden aangewend kunnen worden voor de Stadsmarketing. Zaken als de energie transitie en de invoering van de omgevingswet zouden getemporiseerd kunnen worden. Ook stelde zij voor het budget jeugdzorg te bevriezen en te komen tot een nieuwe aanpak, zoals meer gemeenten gedaan hebben. De PvdA was teleurgesteld in het uitstel van de kunstgrasvelden voor LTC en Amboina. Wethouder Mirjam Pauwels zei dat er nog geen definitief besluit ligt. Er wordt nog overleg gevoerd met de KNVB en de clubbesturen. Bij de begroting 2021 zal er meer duidelijkheid zijn.

Biodiversiteit     Hans Marskamp (GrL) Het college wil struiken en heesters vervangen door bloeiende planten, omdat dat minder onderhoudsintensief is. Hij stelde voor hier de burgers bij te betrekken. Marskamp waarschuwde dat de kans bestaat dat die aanplant naar twee jaar verschraalt waardoor de biodiversiteit achteruitgaat. En wijken en bedrijventerreinen nog minder groen worden. Clemens Otto (50+) was van mening dat bloemen en planten minder CO2 nemen en pleitte voor het handhaven van de heesters. Wethouder Pauwels zei dat de bewoners bij de groenaanpak in de wijken zullen worden betrokken. Maar dat het onderhoud door de bewoners, zoals voorgesteld door de PvdA wel een extra inspanning vraagt van de gemeente.

Met het verhogen van de parkeergelden had GroenLinks geen problemen. De PvdA had geen problemen het terugdraaien van het gratis parkeren. Wethouder Pauwels zegde toe de resultaten van de zogenaamde parkeertafels te zullen gebruiken bij het aanpassen van het parkeerbeleid.

Budgetplafond     Henk Santing (PLOP) stemde niet van hart in met de voorstellen. PLOP wilde sneller resultaten zien en niet pas in 2023. De huidige voorstellen gaan dan ook niet vergenoeg. Daarom stelde hij voor om een budgetplafond en een instroombeperking toe te passen op de zorg. GroenLinks en de SP waren hier tegen, omdat dat alleen maar langere wachtlijsten op zou leveren. Ook was Santing een voorstander van het temporiseren van een aantal projecten. En het korten op het budget van de coördinatie van de regiopolitie was volgens hem vragen om moeilijkheden.

Remi Moes (D66) wilde niet bezuinigingen op cultuur. KINK moest volgens hem over eind blijven. De ijsbaanreserve moet beschikbaar blijven, maar zou volgens hem breder ingezet kunnen worden voor de Toeristisch Recreatieve Zone. Ook riep hij het college op aan de slag te gaan met de sportvisie.

Bijdrage DNK bezoekers     Bert Homan (VVD) vroeg aandacht voor twee zaken. Hij wilde een onderzoek naar de GKB. De GKB verliest steeds meer klanten. Dus zouden de oorspronkelijke oprichters de gemeentes Assen, Hoogeveen en Meppel moeten overleggen of de GKB nog wel de juiste oplossing is voor de financiële problemen van de bewoners. Heeft GKB nog voldoende omvang om goed te kunnen werken.

Er zijn ook stevige financiële problemen bij DNK. Apparatuur blijkt eerder vervangen te moeten worden. De afschrijvingstermijn blijkt herzien te moeten worden. Allemaal kosten die de eigenaar van het gebouw, de gemeente Assen moet ophoesten. Het zou toch redelijk zijn als DNK € 90.000 in die kosten zou bijdragen. Dat komt volgens Homan neer op 35 eurocent per bezoeker.

Kadernota Inhuur Derden     Jannie Drenthe (SP) pleitte voor het opstellen van een kadernota Inhuur Derden. Het inhuren van externe deskundigen bevordert niet het kennisniveau van de eigen organisatie. Bovendien zijn die ingehuurde krachten vaak ZZP-ers. En de coronacrisis maakt duidelijk hoe kwetsbaar zij zijn. Dus uit het oogpunt van werkgelegenheid is het goed deze deskundigheid in vaste dienst te hebben. Maar het inhuurbeleid van het college is nu niet door de raad te controleren. Zelfs in de begroting wordt met een PM post gewerkt.

Jannie Drenthe wilde weten wat de gevolgen zijn voor de gebruikers van het instellen van een plafond van 2000 km bij het Wmo vervoer. Wethouder Pauwels zei dat het ging om 23 personen die i.v.m. zorg die kilometers maakten. Er wordt met hen overlegd.

Ronald Witteman (CDA) pleitte voor zuiver begroten, zoals het college nu voorstelt. Dat betekent direct ook alle interne kosten moeten worden toegerekend. Ook wilde hij weten welke mogelijkheden de vrije beleidsruimte nog bieden. Wethouder Pauwels zei dat de vrije ruimte was bepaald door de projecten van de afgelopen jaren te analyseren. Door deze aanpak was de vrije ruimte praktisch volledig uit de projecten weggehaald. Daarmee was de beschikbare vrije ruimte nu al beschikbaar gekomen.  

Op 23 april zullen het resultaat van dit consulterende overleg en het overleg van 27 februari jl. worden verwerkt in het financiële herstel plan waar de raad dan over moet besluiten.