Menu Sluiten

Cultuurcoaches aan de slag in Peelo en Noorderpark

Vaart Welzijn, ICO en gemeente Assen starten een experiment voor meer cultuur in wijken van Assen. Nog voor de zomer is het de bedoeling dat twee cultuurcoaches in Peelo en Noorderpark een half jaar aan de slag gaan. Het initiatief past bij het cultuurbeleid van de gemeente Assen. Dat is er onder andere op gericht om meer Assenaren te laten deelnemen aan cultuur en om cultuur meer in te zetten bij maatschappelijke vraagstukken.

De twee wijkcoaches onderzoeken welke culturele activiteiten aansluiten bij vragen en behoeften in deze wijken. Daarvoor organiseren ze ook zelf de nodige culturele activiteiten. Wethouder Bob Bergsma: “Met meer cultuur in de wijk is het mogelijk om inwoners te bereiken die tot nu toe minder met cultuur in aanraking komen. Na een kennismaking in de eigen wijk met diverse cultuuruitingen is voor hen de drempel naar stedelijke culturele voorzieningen naar verwachting lager. Daarnaast leent cultuur in de wijk zich goed voor het bevorderen van gezondheid, een gezonde leefstijl en het algehele welbevinden. Landelijk zijn meerdere voorbeelden bekend van de inzet van dans bij ziektes als dementie of Parkinson. En een theatervoorstelling kan een goede manier zijn om sociale problematiek bespreekbaar te maken.”

Aanbod afstemmen op de vraag     De cultuurcoaches brengen tijdens het actiegericht onderzoek in kaart welke vragen en behoeften er op cultureel gebied leven in de twee wijken. Vervolgens kijken zij of ze dit kunnen verbinden met bestaand cultureel aanbod of dat er nieuwe activiteiten nodig zijn. Daarnaast vertalen ze sociale vragen vanuit de wijk in culturele activiteiten die een bijdrage leveren aan het oplossen hiervan.

Betrekken van wijkprofessionals     Tijdens het experiment krijgen de cultuurcoaches ondersteuning vanuit het ICO en andere culturele instellingen, zodat zij een goed beeld hebben van het aanbod en de mogelijkheden. De coaches zijn werkzaam binnen de organisatie van Vaart Welzijn. Zij betrekken andere wijkprofessionals bij de uitvoering van het experiment. Hierdoor zijn deze professionals na het experiment in staat ook zelf cultuur tijdens hun werk in te zetten.

Onderzoeken en organiseren     De initiatiefnemers kiezen eerst voor het aanstellen van twee coaches voor elk 20 uur per week. Dit stelt hen in staat om niet alleen onderzoek te doen, maar ook diverse culturele activiteiten te organiseren of te helpen organiseren.  Ze beginnen in de wijken Peelo en Noorderpark omdat de wijkcentra hier al volop activiteiten organiseren. De culturele activiteiten kunnen daar een waardevolle aanvulling op zijn.