Menu Sluiten

Bindend adviesrecht Omgevingswet geregeld

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het doel van de wet is minder regels en besluiten gebaseerd op, Ja,… tenzij. Een aantal zaken kunnen alleen gerealiseerd worden als de gemeenteraad daar een bindend advies over heeft gegeven. De raadsfracties deden verschillende pogingen dat advies recht bij te stellen.

 VERSLAG D.D. 08-11-2021

 Kleine windturbines     GroenLinks diende een amendement in met de strekking dat de raad alleen zou moeten beslissen over windturbines van 25 mtr en hoger. In het huidige voorstel staat geen afmeting dat beteken dat ook kleine windmolens met nauwelijks invloed op de omgeving slechts via een raadsbesluit gerealiseerd kunnen worden. Alleen GroenLinks, de Chr.unie en D66 stemden voor dit amendement dat dus werd verworpen.

Zonneparken     In het huidige voorstel kan de raad alleen maar beslissen over zonneparken groter dan 1 hectare. De fracties van PLOP, SP, AC, ChrU, CDA, 50plus, VVD en Deen wilden dat over alle zonneparken door de raad zou worden beslist en dienden daarover een amendement in. Dit amendement werd aangenomen met de 7 stemmen van GrLinks en D66 tegen.  `

Bedrijvigheid     In het verleden is er in Assen discussie geweest over detailhandel die zich op een bedrijventerrein wist te vestigen. De regels zijn niet altijd sluitend. PLOP, CDA, 50plus, AC en Deen dienden daarom een amendement in om dergelijke toestanden onder de omgevingswet te voorkomen. Zij wilden, dat voor “het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijvigheid in een andere categorie dan is toegestaan in het omgevingsplan” een bindend advies van de raad nodig is. De fracties van PvdA, PLOP, 50plus, CDA, Deen en Ac (14 temmen) waar voor dit voorstel. Omdat ChrU, GrL, VVD, D66 en SP met 18 stemmen tegen waren werd amendement verworpen.

Reclamemasten     De SP wilde dat de licht verspreidende reclame masten hoger dan 10 meter pas na bindend advies van de raad gerealiseerd zouden kunnen worden. Volgens enkele fractie is het amendement onduidelijk. Gaat het nu om de hoogte, hoger dan 10 meter of gaat het om de verspreiding van het licht, dus de lichtvervuiling. Jannie Drenthe (SP) was hier niet duidelijk over. De fracties van PvdA, PLOP, VVD, 50plus en AC (14 stemmen) waren tegen. Het amendement werd dus aangenomen met de 18 stemmen van ChrU, GrL, D66, CDA, SP, Deen voor.

Opslag energie     De raadsvergadering kreeg een onverwachte ontknoping. PLOP, CDA, 50plus, AC en Deen dienden een amendement in met de strekking dat “projecten met betrekking tot energieopwekking en/of -opslag, zoals bijvoorbeeld buurtbatterij, biomassa-installaties of waterstof” voor een bindend advies aan de raad moeten worden voorgelegd. Bij dit amendement staakten de stemmen. PvdA, PLOP, 50plus, CDA, SP, Deen en AC stemden voor (16 stemmen). ChrU, GrL, VVD en D66 stemden tegen (ook 16 stemmen).

Als de stemmen staken?     Volgens het reglement wordt er over een voorstel gestemd, nadat er gestemd is over de amendementen. Als de stemmen staken wordt er in de volgende vergadering opnieuw gestemd. Staken de stemmen weer dan is het voorstel verworpen. Na het staken van de stemmen bij het amendement Opslag Energie overlegden de voorzitter, burgemeester Marco Out, en de griffier De Jonge, over het vervolg van de vergadering. Besloten werd dat in de volgende raadsvergadering weer over het amendement Opslag Energie gestemd zal worden. Daarna zal het gehele voorstel Bindend adviesrecht gemeenteraad in stemming worden gebracht.

VERVOLG 16-12-2021

Bovenstaande is het verslag van de raadsvergadering van 18 november. Gisteravond werd er opnieuw gestemd of de “opwekking en/of opslag van energie” moet vallen onder het bindend adviesrecht van de gemeenteraad. De vorige keer staakten de stemmen over dit amendement. Nu waren 17 raadsleden voor en 15 tegen. Het voorstel “Omgevingswet, bindend adviesrecht gemeenteraad” werd vervolgens unaniem aangenomen.