Menu Sluiten

Beleidsarme begroting afgekeurd door Provincie Drenthe

De door de gemeenteraad vastgestelde beleidsarme begroting is door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe gewogen en te licht bevonden. De uitgaven en inkomsten zijn niet in evenwicht. De gemeente Assen komt onder financieel toezicht te staan.

Niet sluitende begroting     Het bezwaar van de provincie is dat Assen “geen structureel en reëel sluitende begroting heeft vastgesteld.” Ook maakt de meerjarenraming niet aannemelijk dat dit evenwicht hersteld wordt. Het komt er dus op neer dat de begroting nu niet in evenwicht is wat betreft inkomsten en uitgaven, maar dat dat ook in de komende jaren niet het geval zal zijn.

Toezicht     Daarom wordt de gemeente Assen onder het preventief financieel toezicht gesteld. Dat wil zeggen dat de begroting en de wijzigingen daarvan goedgekeurd moeten worden door Gedeputeerde Staten. Het komt er in de praktijk op neer dat alle uitgaven de goedkeuring nodig hebben van de Provincie Drenthe.

Collegevorming     De fractievoorzitters van de Gemeenteraad en het College van B&W zijn geïnformeerd. Het zal duidelijk zijn dat dit een extra druk legt op de vorming van het nieuwe college. ChristenUnie, VVD, GroenLinks, D66 en SP hebben nu dus een extra hobbel te nemen. Het in evenwicht brengen van de begroting door geld uit de reserves te halen draagt volgens de provincie niet bij aan “een evenwichtige meerjarenbegroting.” De collegeonderhandelingen zullen dus ook moeten gaan over extra bezuinigingen.

Schrale troost     Het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe stelt vast dat niet alleen de gemeente Assen financiële problemen heeft, al valt die dan nu onder preventief toezicht. In de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken heeft het college “opnieuw haar zorgen geuit over de financiële positie van de Drentse gemeenten.”