Begrotingsdebat eindigt in een golf van moties en amendementen (1)

In de 2e termijn vroegen de fracties het college nader in te gaan op nog open staande vragen en opmerkingen uit de raad in de 1e termijn. Ook werden nu door de fracties amendementen en moties ingediend. Deze moties en amendement maken duidelijk wat de gemeenteraad van Assen belangrijk vindt.

Amendement Rioolheffing 2019     Cindy Vorselman (PvdA) was van mening dat het terug geven van € 7,46 aan de Assenaren voorbarig was. Immers de kans is groot dat er de komende jaren tariefsverhogingen nodig zijn om de aanpassing van het riool te bekostigen. “De door de klimaatverandering te verwachten heftige regenbuien moet ook kunnen worden afgevoerd.” Vorselman stelde vast dat delen van Assen nog “niet zijn uitgerust met een gescheiden rioolsysteem (hemelwater en vervuild water), waardoor bij veel regenval de kelders en straten blank komen te staan.”

Wethouder Roald Leemrijse betoogde dat er de komende 4 jaar geen tekorten zijn. Het rioolplan zal worden geactualiseerd waarbij ook de klimaatverandering ingecalculeerd zal worden, maar dat speelt de komende jaren nog geen rol. En dat er in het verleden teveel is betaald door de bewoners is simpelweg vastgesteld door de accountant.   

Alleen de PvdA en de SP waren voor het amendement, zodat het werd verworpen.

Amendement parkeren Binnenstad     Het parkeerbedrijf stevent af op een tekort van ongeveer 500.000 euro. Maar het voorstel van het college om eerst de problemen rond het parkeren te analyseren en daarna het parkeerbeleid aan te passen viel slecht bij een groot deel van de raad. In het bestuursakkoord “Samen duurzaam Verder” was immers toegezegd dat het avond en zondag parkeren per 1 jan. 2019 gratis zou worden. Kortom hier werd een bestuurlijke belofte gebroken. En “afspraak is afspraak” was de mening van de meeste fracties. Omdat er nog geen uitgekristalliseerd parkeerplan was zou deze aanpassing per 1 januari € 150.000 gaan kosten. Geld dat zou kunnen worden onttrokken aan het Binnenstadsfonds. Wethouder Leemrijse zei tegen het amendement te zijn, maar als het zou worden aangenomen, de gemeente wel instaat zou zijn één en ander voor 1 januari 2019 te regelen. “Bovendien zou het onttrekken van € 150.000 aan het Binnenstadsfonds, op termijn, invloed hebben op andere zaken die uit dat fonds betaald zouden moeten worden.

Remi Moes (D66) was bang dat de wijziging per 1 jan. a.s. weer teniet zou kunnen worden gedaan als het parkeerplan in de loop van 2019 definitief zou worden vastgesteld. “Dan zou immers kunnen blijken dat verhoging van de tarieven en aanpassing van de tijden onontkoombaar is.” Albert Smit (PvdA) betoogde dat het gratis parkeren in de avond en op zondag alleen de horeca ten goede kwam. De niet-horeca-ondernemers in de binnenstad zaten volgens hem niet op die wijziging per 1 jan. a.s. te wachten. Bert Wienen (ChrU) deed nog een poging de voor en tegenstanders bij elkaar te brengen. Hij stelde voor het nieuw parkeerbeleid per 1 april 2019 in te laten. “Een vertraging van 3 maanden is wel aan de kiezers uit te leggen.” Maar daar gingen de andere fracties niet op in.

Bij de stemming bleek dat PvdA, GroenLinks en D66 niet instemden met het amendement. Daarmee werd het amendement, om op ’s avonds, met uitzondering van de koopavond op vrijdag en zondag gratis te parkeren, aangenomen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.