Menu Sluiten

Assen in 2040 Groen, Dynamisch en Verbonden

Gisteravond werd de Ontwerp Omgevingsvisie consulterend besproken in de gemeenteraad. Uit de eerste reacties van de fracties bleek dat ze wel konden leven met de visie getiteld “Assen Nog Mooier.” Zij maakten in de discussie duidelijk wat er nog beter zou kunnen in de definitieve versie van de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is gebaseerd op drie uitgangspunten. Assen Groene Stad van het Noorden; Assen Dynamische Hoofdstad; Assen Verbonden stad.

Groene stad     Groen en natuur verenigen het nuttige met het aangename. Het maakt de stad aantrekkelijker. Voor de Assenaren, voor iedereen die onze stad bezoekt, voor bedrijven die een vestigingsplek zoeken en voor dieren die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Groen en natuur bepalen de identiteit van Assen. Het is een unieke kernwaarde. In 2040 begint de groene ervaring bij de voordeur.

Dynamische hoofdstad     In de dynamische hoofdstad hoeven de inwoners van Assen niet naar een andere gemeente voor hun belangrijkste aankopen, zorg, sport, onderwijs of cultuur. Assen heeft een compleet voorzieningenaanbod. De belangrijkste basisvoorzieningen vindt men in de wijken en voor de meer speciale aankopen of bezoeken kan je terecht in de binnenstad. Daarmee vervult Assen een nog sterkere regiofunctie. Bij een dynamische hoofdstad hoort een levendige binnenstad. Een compacte plek waarin de publiekstrekkende functies zijn geconcentreerd en waar cultuurhistorische kwaliteiten tot uiting komen.

Verbonden stad     In een verbonden stad doet iedereen mee. Of het nu gaat om eenzame ouderen of kwetsbare jongeren. Iedereen krijgt de aandacht die hij of zij verdient. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het tegengaan van eenzaamheid, of over het zorgen voor toegankelijke routes voor minder validen en ouderen. Een verbonden stad heeft sterke wijken. De woonwijken in Assen zijn veilig, compact en overzichtelijk. Met woningen voor jong en oud, gezinnen, stellen en alleenwonenden. Er zijn voldoende openbare speel en ontmoetingsplekken die de inwoners uitnodigen om samen te komen en zich betrokken te voelen bij de directe omgeving. Voor de dagelijkse boodschappen, sport, school, de huisarts en andere basisvoorzieningen kunnen Assenaren in of bij de eigen wijk terecht.

Meer dan ruimtelijke inrichting     De uitgangspunten Groene Stad, Dynamische Hoofdstad en Verbonden stad maken duidelijk dat het om meer gaat dan de ruimtelijke inrichting van Assen. Aan het slot van de consulterende vergadering zei wethouder Karin Dekker dat de opmerkingen van de gemeenteraad en de resultaten van de inspraak van de bewoners in de definitieve versie zullen worden verwerkt.

Kloosterveen     Cor Staal (ChrU was van mening dat de wijk Kloosterveen afgebouwd zou moeten worden zoals in de oorspronkelijke plannen was afgesproken. De derde ontsluiting van Kloosterveen moet ook gerealiseerd worden. En hij wilde dat de ontwikkeling van het Havenkwartier voortvarend aangepakt wordt. “Wonen, werken en recreëren moeten daar tot ontwikkeling komen.” Hans Marskamp (GrL) zei dat in Kloosterveen volgens de oorspronkelijke plannen gebouwd zou moeten worden “alleen als er voldoende vraag is.” De derde ontsluiting is voor Marskamp dan ook niet vanzelfsprekend. Wilfried de Jong (D66) was van mening dat ik Kloosterveen alleen volgens de oorspronkelijke plannen gebouwd zou moeten worden als dat nodig is.  Martine Deen (lstD) vraagt om meer aandacht voor de jeugd, onder andere in de woonvormen. Wethouder Dekker zegt dat de bouw van Kloosterveen zal afhangen van de vraag die iedere 4 jaar geëvalueerd zal worden. Dat betekent volgens de huidige inzichten ca 1000 woningen, maar dat kan afhankelijk van de vraag naar boven of naar beneden bijgesteld worden. Volgend de huidige inzichten over de afname van de vraag de komende 20 jaar zal in Kloosterveen minder gebouwd worden dan in de oorspronkelijke plannen de bedoeling was. Maar tot 2030 zal versneld gebouwd worden om aan de korte termijn vraag te kunnen voldoen.

Energie     Cor Staal plaatste kritische kanttekeningen bij de gebieden die zijn aangewezen voor zonne-energie. Het gaat om agrarische grond die daar niet voor gebruikt zou moeten worden. “Zonnepanelen horen op daken.” “Met alleen zonnepanelen op daken redden we het niet om in 2050 energie neutraal te worden,” zei Hans Marskamp. Hij was van mening dat het college goed op weg was met de Omgevingsvisie. Clemens Otto (50plus) vond het een prima document. Hij vroeg zich af of de klimaatverandering nog invloed had op het type groen. Het stoken van houtkachels wordt vanwege het fijnstof afgeraden. Hij zag dit niet terug in deze visie. Wethouder Dekker zei dat wat betreft de zonneparken nog niets vastlag. De aangegeven gebieden zijn “zoekgebieden.” Die gebieden zijn genoemd, omdat de energietransitie een grote invloed heeft op het ruimtebeslag. En de uitvoering, “gaat in samenspraak met iedereen.” Wat het fijnstof betreft kunnen we niet met een stookverbod komen, wel met voorlichting.

Sociaal Domein     Henri Ploeg (PvdA) vroeg vooral aandacht voor “de sociale ruggengraat van Assen.” De verbondenheid moet tot uiting komen dat iedereen meedoet, ouderen en jongeren en mensen met een beperking. Maar in een verbonden stad speelt ook sport een belangrijke rol. Assen moet groener en duurzamer worden. Het college moet letten op de samenhang met de andere visies, zoals de Binnenstadvisie, de Woonvisie en de economische visie. Het sociale domein krijgt zeker aandacht, betoogde wethouder Dekker, maar het is lastig het sociale aspect om te zetten in “ruimtelijke componenten.” Henk Santing (PLOP) stelde vast dat het college bij het schrijven van de Omgevingsvisie een “groene waas voor de ogen heeft gehad.” De auto wordt bijvoorbeeld geweerd uit de binnenstad en de wijken en er moet kringloop landbouw komen. Het groene waas gaat ten koste van het Middelbaar en Hoger Onderwijs en het openbaar vervoer. De kringlooplandbouw is niet door het college bedacht, maar wordt ons opgelegd vanuit Den Haag, aldus wethouder Dekker. Het groen is nu juist een onderscheidend element in Assen en dat willen we versterken. De auto wordt niet uit de wijken geweerd, maar de jonge generaties gaan meer over deeltijd auto’s. Dus het auto bezit onder komende generaties zal afnemen. Dat geeft dus de mogelijkheid om parkeerplaatsen om te zetten in groen. Richard Klok (VVD) was van mening dat de Omgevingsvisie “een goede paraplu” is voor de andere visies die nog in de pijplijn zitten. Hij wilde dat Kloosterveen volgens de door de raad aangenomen plannen zou moeten worden gerealiseerd, inclusief de derde ontsluiting.

Participatie     Wilfried de Jong (D66) zei dat zijn partij zich kon vinden in de ambities en de uitgangspunten. Hij riep het college op aandacht te hebben voor “integraliteit.” De sport en het Sociale Domein waren volgens De Jong wat onderbelicht. Anna Hendrikse (CDA) verbaasde zich over de passages met betrekking tot participatie. “Inwoners participatie zou vanzelfsprekend moeten zijn.” Bewoners vooraf betrekken zorgt voor draagvlak. “Neem de inwoners mee bij de uitvoeringsplannen.” Ook wilde zij weten hoe het stond met de aangekondigde participatievisie. Wethouder Dekker zei dat de Omgevingsvisie “vanuit zoveel mogelijk hoeken was bekeken en opgezet.” Integraliteit is de basis van Omgevingsvisie, die een nauwe relatie heeft met andere visies die er al zijn of waar nu aan gewerkt wordt. De Nota Participatie wordt binnenkort vastgesteld door het college. Maar deze visie is gebaseerd op gesprekken met belanghebbenden die al in 2017 zijn begonnen.

Stad der Paleizen     Jannie Drenthe (SP) zei zich geërgerd te hebben aan de omschrijving “Assen stad der Paleizen.” Daarmee werden de inwoners van de oorspronkelijke wijken als Lombok en Lange Jammer tekortgedaan. Juist deze mensen hebben hard moeten vechten om zich een plaats in de Asser samenleving te veroveren. Door de paleizen als uitgangspunt te nemen is er te weinig aan dacht voor participatie. Marskamp merkt op dat “de omgevingsvisie zich nu juist op de toekomst richt. Een toekomst waar ieder gelijk behandeld zal worden.” Wethouder Dekker zei dat gelijkwaardigheid de basis was voor de Omgevingsvisie en niet zozeer de historie. Want ook de invoering van het vrouwenkiesrecht en de WOII hebben hun invloed gehad en hun sporen nagelaten

Kwaliteit i.p.v. kwantiteit     Wethouder Karin Dekker zegt dat de Omgevingsvisie zich “niet richt op kwantiteit, maar op kwaliteit.” Dat wil zeggen veel huizen bouwen, maar kwalitatief goede huizen, die duurzaam zijn en energiezuinig. Die kwaliteit slag moet ook gemaakt worden voor de leefomgeving en de mobiliteit. Dat betekent dus meer en betere fiets- en wandelpaden, zodat wijken met elkaar verbonden worden.

Na dit eerste overleg tussen raad en college gaat de Omgevingsvisie de inspraak in. In de consulterende vergadering van 24 juni staat deze visie weer op de agenda.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.