Kordate aanpak, horecapand Rolderstraat voor drie maanden gesloten
20 mei 2022

De burgemeester heeft besloten om het horecapand Rolderstraat 60 voor een periode van drie maanden te sluiten. De sluiting gaat vandaag in. Door de politie is vastgesteld dat er op dit adres een bedreiging heeft plaats gevonden.

De politie kwam zondag in actie na een melding en heeft toen een aanhouding verricht.

Veiligheidsgevoel     Volgens de burgemeester is door het incident het veiligheidsgevoel aangetast van klanten, bewoners en ondernemers. Met zijn besluit wil de burgemeester het gevoel van veiligheid en de openbare orde herstellen. Ook wil hij verdere aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen.

Kwetsbare straat     De burgemeester tilt zwaar aan het incident omdat de Rolderstraat een verleden kent met criminaliteit en overlast. Hij verwijst naar de gezamenlijke aanpak van gemeente en politie om met een aantal maatregelen de Rolderstraat veiliger te maken. “Hoewel deze maatregelen recent beëindigd zijn, is de Rolderstraat nog steeds een kwetsbare straat. Als burgemeester hecht ik dan ook zeer grote waarde aan het veiligheidsgevoel van de bewoners, ondernemers en bezoekers van de Rolderstraat.”

Wethouder Mirjam Pauwels geeft emotionele reactie op stemmers tegen ontheffing woonplaatsbeginsel
20 mei 2022

Wethouder Mirjam Pauwels woont niet in Assen en volgens de gemeentewet moet de wethouder in de plaats van het wethouderschap wonen. Maar de gemeenteraad kan een ontheffing verlenen, die een jaar geldig is. Op de raadsagenda stond de “ontheffing woonplaatsbeginsel wethouder Pauwels.”

De fracties van AssenCentraal, PLOP en PvdA stemden tegen omdat zij van mening zijn dat een wethouder in de eigen gemeente moet wonen.

Wethouder Mirjam Pauwels gaf een emotionele reactie op deze stemming. “Het is vandaag de vierde keer dat er over een ontheffing wordt gestemd en het is ook de vierde keer dat een aantal fracties tegenstemt. Waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt, “het gaat niet om de persoon.” Maar er zit wel degelijk een persoon achter dit verzoek! Het gaat niet over een symbolische vestiging, maar een daadwerkelijke vestiging. Maar een verhuizing heeft een grote impact op het persoonlijke leven, het sociale netwerk en de gezinssituatie. Je wilt immers integere bestuurders die daad werkelijk komen wonen en niet alleen een postadres aanhouden. Het wethouderschap is mooie maar onzekere functie. Het kan zomaar van de één op de andere dag afgelopen zijn. En als er een hiaat valt in het gemeentebestuur dan kan het elke politiek partij overkomen dat er binnen de gemeentegrens geen enkele kandidaat bereid of beschikbaar is dit ambt te bekleden. De ontheffing van het woonplaatsbeginsel biedt dan de mogelijkheid tot continuïteit van het bestuur. Voor alles heeft Assen, de Assenaren recht op een stadsbestuur, college en raad, dat op volle kracht de belangen van Assen vooropstelt en daarvoor gaat. Daar sta ik voor zolang ik het wethouderschap in Assen mag vervullen.

De 11 raadsleden van de fracties van AssenCentraal, PLOP en PvdA stemden tegen.

De raad wil Kloosterveen door ontwikkelen, ondanks onzekerheden
20 mei 2022

Bij de bespreking van de uitbreiding van de wijk Kloosterveen in de consulterende vergadering werd al duidelijk dat er wolken boven het project hangen. Kloosterveen ligt relatief dicht bij het Fochteloërveen, een foerageergebied en daarnaast speelt de stikstofgevoeligheid.

Over de noodzaak van de uitbreiding was geen discussie, wel over de mogelijkheid. Natuurontwikkeling en stadsontwikkeling staan op gespannen voet. En als de betreffende instanties de natuur laten prevaleren dan stagneert de ontwikkeling van Kloosterveen en is de € 350.000, die het college vraagt om een ontwikkelstrategie op te zetten, mogelijk weggegooid geld.  

Motie     D66 diende daarom, samen met PvdA en 50plus, een motie in. College “breng bouwlocaties elders in Assen in beeld.” En biedt de raad “de alternatieve ontwikkelingsgebieden aan, zodat de raad in oktober/november daarover kan besluiten.”

De motie is overbodig     Henk Santing (PLOP) vond uitstel onverstandig. Bovendien zijn die alternatieve gebieden binnen de ambtelijke organisatie bekend. Cor Staal (ChrU) was van mening dat er meer bedreigingen zijn dan het Fochteloërveen. De motie is overbodig. We moeten ons richten op de uitbreiding van Kloosterveen. Albert Smit (AC) zei dat er nu doorgepakt moet worden. Volgens Smit heeft het college alle alternatieve locaties wel in beeld. Martin Rasker (VVD) betoogde dat er snel gebouwd moeste worden en bij voorkeur circulair. Sjoerd Bakker (GrL) zei dat er voortvarend aan de slag moet worden gegaan in Kloosterveen, maar een nader onderzoek naar alternatieve locaties hoeft de voorbereidingen niet in de weg te staan. Ingeborg Trul (CDA) betoogde dat er nu doorgepakt moet worden, ondanks de donkere wolken. De motie is overbodig. Jannie Drenthe (SP) zei dat in Kloosterveen snel gebouwd moet worden. Snelheid is ook de drijfveer achter de motie. Maar omdat de alternatieve locaties “al in de smiezen zijn” bij het college, is de motie overbodig. Clemens Otto (50plus) vroeg zich af, als we doorgaan met het maken van plannen en het gebied wordt aangewezen als foerageergebied is er dan er sprake van “verloren geld?”  

Wethouder Karin Dekker zei dat in Kloosterveen de Woonvisie uitgevoerd werd, maar dat de stuikstof problematiek en het foerageren de uitvoering bemoeilijken. Er wordt veel gepraat en met de provincie wordt gewerkt aan plan van aanpak. Maar omdat de natuur een grote rol speelt is zorgvuldigheid geëist. Het is geen weg gegooid geld want we willen daar bouwen.  

Stemming     11 raadsleden stemden voor de motie, die dus werd verworpen. Voor stemden niet alleen GrL, PvdA, 50plus en D66, maar ook een fractielid van PLOP! Vervolgens werd gestemd over het voorstel Kredietaanvraag doorontwikkeling Kloosterveen. Dat werd aangenomen met alleen de 3 stemmen van D66 tegen.

Energieverbruik woningen verminderen, ondanks verkeerde aanbesteding
20 mei 2022

De Regeling Reductie energieverbruik Woningen [RREW] moet het energieverbruik in woonhuizen terug verminderen. Het gaat om snel in te voeren aanpassingen zoals het aanbrengen van tocht strippen e.d. Over de nut noodzaak van die RREW-regeling was geen discussie. Maar des te meer discussie was er over de aanbesteding.

Het college stelt voor om de RREW-activiteiten te laten uitvoeren door Klimaatroute. Een organisatie waar Assen juni 2021 mee in zee is gegaan. Omdat volgens de raad snelheid geboden was, besloot het college deze vervolgopdrachten ook door Klimaatroute te laten uitvoeren. Handelend volgens de regels zou deze uitbreiding aanbesteed moeten worden. Ook in de consulterende vergadering was daar al discussie over.

Amendement     Martin Rasker (VVD) diende samen met 50plus en AssenCentraal een amendement in op het voorstel om “de daartoe geldende aanbestedingsregels toe te passen alvorens de uitvoering ter hand te nemen.” Paul van der Kolk (GrL) is ook van mening dat er snelheid gemaakt moet worden. Bewoners met problemen ontzorgen en energiearmoede tegengaan dat “betekent de schouders er onder” in plaats van aanbesteden. Ingeborg Trul (CDA) is van mening dat de uitbreiding van de RREW-activiteiten slechts een druppel is op een gloeiende plaat. Zij zou graag zien dat het college aan meer knoppen draaide. De aanbesteding deugt niet, maar de gemeente heeft wel een voorbeeldfunctie!

Bewuste overtreding     Henk Santing (PLOP) stelt vast da het college zich bewust is van het feit dat er verkeerd is aanbesteed. Maar deze stap is genomen om dat snel handelen geboden is. Cor Staal (ChrU) vindt het argument van het college dat snelheid geboden is wat te mager. Jannie Drenthe (SP) vindt het een goed voorstel. De continuïteit van de RREW-activiteiten is ook belangrijk. Door snel te handelen gaan veel huizen beter geïsoleerd de winter is. Clemens Otto (50plus) is van mening dat er voldoende lokale ondernemers zijn die die klus ook kunnen klaren. Willard Bouwmeester (PvdA) zegt het amendement niet te steunen omdat het bestrijden van energiearmoede belangrijker is dan een correcte aanbesteding.

Wethouder Karin Dekker zegt dat een belronde in Assen heeft geleerd dat lokale ondernemers op dit moment niet over voldoende personeel beschikken om deze klus uit te voeren. Bovendien kost aanbesteden tijd. Dat betekent dat de uitvoering van de werkzaamheden om het verminderen van het gebruik van energie pas in september kan beginnen. De opdracht verstrekken aan Klimaatroute betekent dat de activiteiten nu kunnen worden voortgezet, zodat voor de komende winter resultaten kunnen worden geboekt.

Stemming     Het amendement werd verworpen met de 14 stemmen van AC, PLOP, 50+ en VVD voor. Het raadsvoorstel werd ver volgens aangenomen met de 9 stemmen van AC, VVD en 50plus tegen.

Assen wordt nog fraaier door nieuwe aanpak Kunst in de Openbare Ruimte
20 mei 2022

De notitie Beeldende Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte 2022-2030 is de komende jaren bepalend voor het aanzien van Assen. Ook het onderhoud van de kunstwerken is beter geregeld.

Van ieder bouwwerk dat de gemeente laat bouwen wordt een bepaald percentage gereserveerd voor kunst. In de nieuwe regeling is bepaald dat dat percentage voor alle gemeentelijke bouwsels 1% zal zijn. “Deze percentage regeling hanteren we niet langer voor renovatie en verbouw,” schrijft het college. En in de contracten met kunstenaar worden afspraken over het onderhoud gemaakt. De komende jaren wordt er jaarlijks een bedrag van € 40.000 gereserveerd voor planmatig onderhoud. Dit jaar wordt eenmalig € 30.000 uitgetrokken om het achterstallige onderhoud weg te werken.

Informatiebordjes     Albert Roggen (PLOP) stelde vast dat de notitie tot stand was gekomen in goed overleg met de bewoners. Hij vroeg zich af of de aanleg van zonneparken ook onder de regeling vielen. Wethouder Bob Bergsma betoogde dat Assen niet de bouwer is van de zonneparken. De 1%-regeling geldt daarom niet voor de gemeente. Jerke Setz (ChrU) stelde voor om bij de kunstwerken informatiebordjes te plaats. “Niet alle kunstwerken spreken namelijk voor zichzelf.” Wethouder Bergsma vond dit een goede suggestie.

Kunst nodigt uit tot reactie     Luc Rengers (AC) of de raad een besluit moest nemen of dat de mening van de raad slechts een advies was. Wethouder Bergsma zegt dat de raad gevraagd wordt kennis te nemen van de notitie. Ria Haan (GrL) zei dat kunst van onschatbare waarde is omdat het mensen met elkaar in contact brengt. Een kunstwerk nodigt uit tot reactie niet alleen over het kunstwerk maar ook naar elkaar.

De notitie Beeldende Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte werd unaniem aangenomen.

Assen geeft Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten een nieuwe impuls
20 mei 2022

De raad moest beslissen over de visienota Bewegen, Ontmoeten Spelen en Sporten (BOSS). De fracties maakten slechts aanvullende opmerkingen of benadrukten bepaalde aandachtspunten. Het voorstel BOSS werd unaniem aangenomen.

Achterstallig onderhoud     Alwina van der Mark (ChrU) sprak haar tevredenheid uit over het feit dat de visie tot stand was gekomen op basis van hert luisteren naar bewoners. Tirza van Brakel (SP) stelde vast dat bij het tot stand komen van de visie alle wijkbewoners waren betrokken. Michiel Hasslacher (VVD) was van mening dat de BOSS-visie zou bijdragen aan de onderlinge ontmoeting van de Assenaren. Hij vroeg aandacht voor de snelle aanpak van de verouderde speeltoestellen. Ria Haan (GrL) was blij dat er in de visie ook aandacht was voor duurzaamheid en dat er een inhaalslag zou worden gemaakt om het achterstallige onderhoud aan de bestaande speeltoestellen weg te werken. De inzet om schoolpleinen en snippergroen geschikt te maken als speelplek sprak haar erg aan. GroenLinks had dit namelijk opgenomen in het verkiezingsprogramma.”

Samenwerken     Dorien van de Kant (D66) prees het tot stand komen van de visie, die gebaseerd was op participatie en luisteren naar de bewoners. Ook vroeg zij aandacht voor samenwerking tussen de deelnemers een het sportakkoord en de sportbuurtwerkers. Lia de Ruiter (PLOP) onderschreef het belang van elkaar ontmoeten, één van de uitgangspunten van de BOSS-visie. Zij pleitte ervoor om in sport en bewegen te blijven investeren om personeelsgebrek ik de toekomst te voorkomen. In de Consulterende Vergadering had de fractie geconstateerd dat er geen aandacht was voor de buitendorpen, die omissie is door het college onderkend en zal bij de uitvoering extra aandacht krijgen.

Ambtelijke organisatie     Willard Bouwmeester (PvdA) stelde vast dat deze visie de wijken een “lift zou kunnen geven.” Hij vroeg extra aandacht voor kinderen met een beperking. Maar hij waarschuwde voor te veel ambitie. “Deze visie moet dus goed geborgd worden bij het College en de ambtelijke organisatie.” Ronald Witteman (CDA) wees het college erop dat zij bij de uitvoering van de BOSS-visie een verbindende rol hebben.

De Visienota Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten werd unaniem aangenomen.

Coronacrisis fataal voor TT-campingplaatsen
20 mei 2022

Luc Rengers (AssenCentraal) stelde het college vragen over het verdwijnen van kampeerplaatsen op de TT-campings in Assen. Hij wilde van het college weten welke invloed dat had op de spreekwoordelijk gastvrijheid rondom de TT.   

In 2020 waren er geen TT-races en in 2021 waren er races zonder publiek. Het gevolg van één en ander is dat er geen gebruik is gemaakt van de TT-campings. Maar nu na twee jaar de draad weer opgepakt kan worden blijkt dat er een aantal campingexploitanten zijn gestopt of het aantal plaatsen te hebben verminderd. Het gaat om ongeveer 2000 kampeerplekken. Op een totaal van 18.000.

Gastvrijheid     Rengers wil van het college weten of er alternatieven zijn en wat de gevolgen zijn voor de inkomsten uit de toeristenbelasting. Ook wilde hij van het college weten wat er gedaan wordt om de spreekwoordelijke gastvrijheid rondom de TT in stand te houden.

Minder druk in Witten     Wethouder Mirjam Pauwels zegt dat het bekend is dat er ongeveer 2000 kampeerplaatsen zijn verdwenen. Maar dat het niet de taak is van de gemeente om campings te exploiteren. De gastvrijheid is leidend, maar er waren al aangescherpte regels om de druk in Witten wat te verminderen. Maar in de omgeving van Assen zijn campings met voldoende capaciteit. Asser verenigingen die vrijwilligers leverden, om de verenigingskas te spekken, kunnen gecompenseerd worden. Er zijn ook Asser vereniggingen die zelf een camping exploiteren, maar die zijn niet afgehaakt.

Toeristenbelasting     Door de coronacrisis is 2022 het eerste jaar dat het nieuwe systeem van toeristenbelasting in werking zou treden. Wethouder Pauwels zegt nog geen zicht te hebben op de verminderde toeristenbelasting. De evaluatie van het nieuwe systeem zal in de loop van dit jaar plaatsvinden.

Wethouder Pauwels riep de TT-bezoekers op “niet op de bonnefooi” naar Assen te komen.

 

Assen blijft opknappen Noorderbegraafplaats nog jaren ondersteunen
18 mei 2022

De stichting Noorderbegraafplaats in Assen (SNBA) kan de komende jaren doorgaan met het onderhouden van de graven. De samenwerking met de gemeente Assen is vandaag met vijf jaar verlengd. En volgens wethouder Bob Bergsma (D66) komen er na deze vijf jaar nog vele jaren bij.

Foto © Omroep Assen / Esmée Söllner

De stichting Noorderbegraafplaats Assen houdt zich bezig met het onderhouden en opknappen van de begraafplaats in het noorden van het Asserbos. Maar ze geven ook rondleidingen en vertellen daarbij het verhaal van de mensen die daar hun laatste rustplaats vinden.

‘Nu bezig met onderhouden’

De stichting krijgt een jaarlijkse bijdrage van 1500 euro van Assen, vertelt Lukas Kwant van de stichting. “Daar kopen wij voornamelijk bouwmaterialen van om de begraafplaats mee op te knappen. De afgelopen acht jaar is het geld vooral opgegaan aan restauratie en groot onderhoud. Dat is nu wel afgerond. Nu is het een kwestie van onderhouden van het bestaande op de begraafplaats.”

De plannen voor het onderhoud maakt de stichting samen met de gemeente, die eigenaar is van de begraafplaats. “Jaarlijks komen we bij elkaar om de plannen op elkaar af te stemmen en te bespreken. Dat is ook belangrijk, want de gemeente doet soms ook een aantal klusjes.” In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld een pad aangelegd en een aantal berken geplant.

‘Dankbaar dat we kunnen bijdrage’

De samenwerking ontstond nadat iemand van de stichting in 2015 aanklopte bij de gemeente. “Wij hebben zelf de capaciteit niet om de begraafplaats te onderhouden. Er moesten keuzes gemaakt worden wat we wel gingen doen en wat niet”, vertelt Bart-Jan de Haas van de gemeente Assen. “Mede daardoor waren sommige delen vervallen”, wijst hij op het onderhoud dat bleef liggen. “Dat we nu samen met de stichting alles weer kunnen opknappen, daar zijn we dankbaar voor.”

“Eigenlijk is het met de stichting ‘één plus één is drie’. Zij doen het werk, en wij kunnen daarbij helpen. Daarnaast is het ook mooi om de vrijwilligers zo te zien”, gaat De Haas verder. “Samen maken we er werk van. En kan het alleen maar mooier worden dan dat het was.” Door het restaureren ontstond de mogelijkheid om van de begraafplaats meer een park te maken, dat is gericht op cultuurhistorie en herdenken.

Onthulling gerestaureerde gietijzeren monumenten

Een ander hoogtepunt voor de Noorderbegraafplaats is de onthulling van de gerestaureerde gietijzeren rijksmonumenten. Het is de laatste rustplaats van de familie Brumsteede en Servatius-Van Bulderen. Ruim twee jaar lang is restaurateur Ron Caspers bezig geweest om al het gietijzer weer piekfijn in orde te krijgen. “Het meest bijzondere aan deze klus is dat je aan zo’n oud monument werkt, dat zo vervallen is en dat je dan nu dit resultaat hebt”, vertelde hij eerder tijdens het terugplaatsen van het monument.

Foto © Omroep Assen / Esmée Söllner

Dankzij een subsidie van 55.000 euro van de gemeente Assen kon het monument opgeknapt worden. Vandaag werd het hekwerk en het plakkaat onthuld.