VVD haalt een zeperd met de zorgmotie

In het rapport van de Nationale Ombudsman, “Zorgen voor Burgers” worden misstanden in de zorg aan de kaak gesteld en worden aanbevelingen gedaan om die misstanden te voorkomen. De VVD heeft dat rapport geagendeerd, met als inzet dat de gemeente Assen de aanbevelingen over neemt.

Om één en ander kracht bij te zetten diende Bert Homan (VVD) ook een motie in. In die motie werd het college opgeroepen, “werk integraal en multidisciplinair en verwijs burgers warm door.” En er moet een “overbruggingsbudget komen.” En de uitvoering moet “centraal staan” en er moet geïnvesteerd worden in scholing en methodiek ontwikkeling.

De raadsleden waren niet onder de indruk van het betoog en de motie. Ronald Witteman (CDA) zei dat één en ander ook al is geregeld naar aanleiding van het RKC rapport in september 2016. De aanbevelingen van het RKC rapport en het rapport van de ombudsman komen nagenoeg over een. Witteman stelde voor “om het college te vragen wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen in sept. 2016.” Albert Smit (PvdA) stelt vast dat het overbruggingsbudget riekt naar een openeind regeling. Bert Homan betoogt dat “het in de eerste plaats gaat om mensen en dan pas om centen.” Summer Koster (GrL) stelt vast dat het gaat om open deuren wat betreft het leveren van goede zorg. Zij vraagt zich af die goede zorg in Assen al niet geleverd wordt. Bert Wienen (ChrU) wil weten wat het verschil is tussen de kaders die Assen hanteert, gebaseerd op het RKC rapport en de kaders van de ombudsman, die neigen naar open deuren. Waarin zijn de ombudskaders beter dan de kaders waar binnen we nu werken. Bovendien verbaast hij zich er over dat de VVD dit rapport agendeert, terwijl er het afgelopen halfjaar nog een reeks andere rapporten zijn verschenen waar de VVD niet over spreekt. Wienen pleitte voor een goed gesprek met de Asser gebruikers, de zorgaanbieders en de kennis uit de rapporten om te zien of de kaders in Assen nog aan de eisen van deze tijd voldoen.

Annelies Kleve (D66) stelt vast dat de transitie een omvangrijk proces is en dat het tijd kost om alles onder de knie te krijgen. “Maar tijd ontbreekt meestal in de zorg.” Zij zegt dat in een aantal gemeenten wordt geëxperimenteerd, maar evaluatie leert dat het geld dan vaak niet aan de zorg besteed wordt, maar bijvoorbeeld aan het inlossen van huurachterstanden. De experimenten en evaluatie hebben wel geleerd dat veel resultaten pas op de langere termijn zichtbaar zijn. D66 stelt een consulterende raadsvergadering voor met zorgaanbieders en gebruikers om te weten te komen hoe zij de zorg ervaren en wat gedaan moet worden om tot verbeteringen te komen. Henk Santing (PLOP) betoogt dat het in de transities gaat om het centraal stellen van de zorgvragende burger. En dat de zorgvrager niet moet worden gekweld met de vraag of hij of zij die zorg wel zal krijgen. Cindy Vorselman (PvdA) stelt vast dat het om een landelijk, algemeen geformuleerd rapport gaat, dat je niet zomaar naar Assen kunt vertalen, maar het is wel herkenbaar. De PvdA heeft de indruk dat het ”zorgsysteem voor de individuele mens gaat.” Het uitgangspunt van de PvdA is, “niet de mens moet in het systeem passen, maar het systeem moet dienstbaar zijn aan de mens.” Neem de zorgvrager mee en zorg dat er een oplossing komt. Dat betekent niet dat er direct meer geld moet komen. Daarom is het gevraagde overbuggingsbudget voorbarig.

Bij de stemming bleek dat alleen de VVD voor de motie stemde de andere partijen in de raad stemden tegen. Daarmee werd de motie met ruime meerderheid verworpen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*