Rekenkamer onderzoekt dit jaar uiteenlopende zaken

De Rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De onderzoeken die de RKC doet worden aangedragen door de bewoners, de gemeenteraad en door de RKC zelf. De RKC heeft laten weten in 2019 onderzoek te doen naar Winsten uit Zorggelden, de Gemeentelijke Organisatie, Handhaving, de Winkelleegstand en de Klachtenafhandeling.

Vervolgonderzoek Winsten uit Zorggelden     Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Assen unaniem de motie ‘Onderzoek winsten uit zorggelden’ aangenomen. Deze motie had als doel de RKC onderzoek te laten uitvoeren naar de jaarrekeningen van zorgaanbieders in Assen en de (on)mogelijkheden voor toezicht en maatregelen in kaart te brengen. Uitgangspunten waren dat zorggelden, moeten worden besteed aan de mensen die het nodig hebben, de besteding van zorggelden niet mag leiden tot hoge winsten, dividenduitkeringen en/of reserves.  In 2019 wordt er een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Er zal gekeken worden naar de winstcijfers van de 65 belangrijkste zorgaanbieders van Assen. Bij de aanbieders met opvallende uitkomsten zal ook gekeken worden naar de kwaliteit van de zorg. Ook zal onderzocht worden welke mogelijkheden de gemeente heeft voor monitoring en welke beheersmaatregelen en instrumentarium daarbij horen.

Veerkracht gemeentelijke organisatie     De gemeentelijke organisatie is volop in ontwikkeling. Met de nieuwe taken in het sociaal domein, een reorganisatie, een ambitieus bestuursakkoord en aangekondigde bezuinigingen. De RKC wil onderzoeken of de ambtelijke organisatie voldoende uitgerust is voor de uitvoering van de huidige ambities. Een onderzoek dat ook een handvat moet bieden voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Handhaving     Handhaving speelt op verschillende beleidsterreinen een rol. Het kan betrekking hebben op bouwen, horeca, veiligheid en veel andere beleidsterreinen. Maar hoe uitvoerbaar en efficiënt is het handhavingsbeleid? Welke capaciteit maakt het gemeentebestuur vrij voor handhaving? En zijn de vastgestelde regels wel handhaafbaar? Wordt hier voldoende geld voor vrijgemaakt en wordt dit geldt verminderd als regels afgeschaft worden?

Winkelleegstand in de binnenstad     In Assen staan veel winkels leeg, zo’n 13,1 procent van het winkelvloeroppervlak. In de binnenstad staat zelfs 21,8 procent leeg. Gemeente, binnenstadondememers en vastgoedeigenaren werken momenteel aan een plan om het winkelhart weer nieuw leven in te blazen. De RKC wil onderzoeken welke invloed de gemeente kan hebben op de leefbaarheid van de binnenstad en welke mogelijke oplossingen hierbij voor handen zijn.

Klachtafhandeling gemeente Assen     Een onderzoek naar de klachtafhandeling door de gemeente en de ombudsfunctie binnen de gemeente Assen. Is het beleid en de uitvoering helder voor inwoners en zijn zij tevreden over de klachtenafhandeling door de gemeente.

Onderzoeksterrein RKC     Doeltreffendheid, wil zeggen wordt met het betreffende beleid het beoogde doel bereikt. Doelmatigheid onderzoekt hoe de verhouding is tussen de kosten en de baten van het beleid, hoe efficiënt is het uitgevoerd. Rechtmatigheid, beantwoord de vraag of het gevoerde beleid voldoet aan landelijke, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.