Laatste Voorjaarnota, alle stokpaardjes werden van stal gehaald

In de voorjaarsnota wordt de raad bijgepraat over het lopende beleid. Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het gevolg was dat een aantal fractie hun stokpaardjes, de zaken waar ze de lopende bestuursperiode ook steeds aandacht voor vroegen, weer van stal haalden om duidelijk te maken waar ze het mee eens waren op welk deel van het beleid meer nadruk zou moeten worden gelegd.

Veel aandachtspunten van de afgelopen drie en half jaar passeerden de revue. Ook de reactie van het college was voorspelbaar.

Cindy Vorselman (PvdA) onderschreef het belang van de buurt- en wijkteams voor het sociale Domein. En zij prees de goede aanpak om laaggeletterdheid te bestrijden. Zij verbaasde zich over het bericht dat de Waterleiding Maatschappij Drenthe 1 miljoen euro zou investeren in de ijsbaan te Hoogeveen. “Assenaren betalen zo mee aan deze baan.” Om Perron 1 op het nieuwe station toch een overkapping te geven stelde zijn voor boven het perron een grote Avormige Abri te bouwen. Dat leek wethouder Harmke Vlieg wat te veel van het goede. Bij Perron 1 komt een overkapping en die sluit aan bij het stationsgebouw. “Daar kan dus geschuild worden.”

Bob Bergsma (D66) prees de noordelijke samenwerking om autofabrikant Tesla naar onze regio te halen. Een samenwerking die hij gemist had waar het ging om de bestuurlijke samenwerking in Drenthe. Een gebouw als WerkWereld zoals in Assen Oost zou in alle wijken gerealiseerd moeten worden. En om “bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen zou er buiten de regels gehandeld en gedacht moeten worden. Wethouder Ruud Wiersema zei dat er in verschillende wijken Werkwereld initiatieven werden ontwikkeld.

De raad aan het woord

Bert Wienen (ChrU) stelde de omgang van mensen in de stad centraal. Bewogen met elkaar, verbondenheid, “kan ik iets voor je doen, kan ik iets voor je zijn,” zou de drijfveer van alle Assenaren moeten worden. Verder stelde hij vast dat er de afgelopen periode door de ambtelijke organisatie procesfouten waren gemaakt waardoor financiële prognoses er vaak naast zaten. Hij rekende er op dat in de begroting voor 2018 meer aandacht zou komen voor de huisvesting van dak – en thuislozen en dat de eigen bijdrage in de WMO zou worden geschrapt. Hij was blij dat de opvang verwarde personen van de grond is gekomen, maar waarschuwde voor een aanzuigende werking, door het aanbod dat de vraag creëert. Tjeert Poelman (CDA) prees de samenwerking tussen woningcorporatie Actium en de bewoners. En hij wilde dat de gemeente het voortouw zou nemen bij het werven van pleeggezinnen, omdat de vraag naar deze vorm van steun aan kinderen stijgt. Veel mantelzorgers zouden graag het mantelzorg compliment in contanten zien uitgekeerd. Wethouder Harmke Vlieg zei dat er binnenkort een “actieplan pleegzorg” gepresenteerd wordt. Wethouder Ruud Wiersema zei “niet onwelwillend te staan tegenover een contact mantelzorg compliment.”

Roald Leemrijse (VVD) tapte dit jaar uit een ander vaatje. Hij wilde geld vrij maken voor zonneleningen en starters leningen. Moties die samen met GroenLinks werden ingediend. Bovendien stelde hij vast dat bij de afvalinzameling en de riolering teveel was geïnd. Hij wilde deze € 35 terugvloeide naar de huishoudens. Zoveel gulheid leverde opmerkingen op als. ‘het lijkt wel Sinterklaas’ en ‘er komen zeker verkiezingen aan.’  Wethouder Albert Smit zei dat het positieve resultaat over 2016 gebaseerd was op incidentele inkomsten. Laten we die buiten beschouwing dan is er zelfs een klein tekort. Den Haag werkt aan een ander wijze van gemeentefinanciering en dat zal voor Assen negatief uitpakken. Laura Punt (GrL) hamerde op gasloos en energieneutraal bouwen in Kloosterveen. En zij pleitte voor een stimuleringsregeling duurzaam bouwen. En hiervoor diende zij moties is in. Wethouder Harmke Vlieg was voor de Zonnelening-motie, waar stelde wel als voorwaarde dat het besteed wordt aan huishoudens met lage inkomens. Het moet geen douceurtje worden voor huishoudens die het zonder ook wel kunnen betalen.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de Voorjaarsnota 2017 werden unaniem aangenomen. De raad en college kunnen tot 21 september op vakantie.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


UA-78147984-1