De kaderbrief zorgde voor weinig vuurwerk in de raad

In de kaderbrief geeft het college aan welk deel van het bestuursakkoord ze in 2020 gaan aanpakken en uitvoeren. Ook wordt duidelijk gemaakt wat één en ander gaat kosten. Opmerkingen, aanvullingen en kritiek van de gemeenteraad stellen het college in staat een begroting voor 2020 op te stellen waar een meerderheid van de raad mee kan instemmen.

Geen geld voor gemeenten     Wethouder Harmke Vlieg schets een redelijk somber beeld over de toekomstige gemeente financiën. Den Haag heeft overschotten, maar daar profiteren de gemeenten niet van. Maar ook terugbetalingen uit het BTW compensatiefonds worden afgetopt. De komende jaren staan er een paar wetswijzigingen opstapel waarvoor de gemeentes onvoldoende gecompenseerd zullen worden. Ook wordt er hard gewerkt aan een herziening van de gemeentelijke financiën. En Assen valt wat betreft de grootte in een categorie die altijd nadeel gemeente is. Wat de tekorten op het sociale domein betreft heeft Assen met andere gemeenten alles in het werk gesteld om meer geld los te krijgen. Het resultaat was 100 miljoen euro. En daar zullen we het deze kabinetsperiode vermoedelijk mee moeten doen.

Het hete hangijzer was de toeristenbelasting, maar er kwam meer aan de orde. Maar voor de vaste bezoekers aan de raadsvergadering was er weinig nieuws te horen. De fractie herhaalden hun bekende standpunten nog maar weer eens. De oppositie was wat kritischer en de coalitiepartijen waren erg tevreden over het door het college voorgestelde beleid.

Bert Wienen (ChrU) betoogde nog maar weer eens dat het beleid gericht moet zijn op het verstevigen van relaties en niet op het individu. Ook wilde hij op korte termijn de cultuurvisie. Cultuur kan volgens hem een belangrijke bijdrage leveren aan de samenhang in de Asser samenleving. Wethouder Karin Dekker gaf toe dat het cultuurbeleid de laatste jaren te weinig aandacht had gekregen. Een paar keer wisselen van wethouder en verloop onder de medewerkers was daar de oorzaak van. Maar “ik ga er nu volle bak mee aan de gang. Begin volgend jaar moet de cultuurvisie er liggen.” Hans Marskamp (GrL) zei dat in het beleid “de kwetsbare Assenaar centraal zou moeten staan, niet de regeltjes maar de mens.” Hij was van mening dat het niet langer nodig was de 5 miljoen euro te reserveren, die nog steeds op de plank lag voor de ijsbaan. Naast de stadbouwmeester pleitte hij voor de functie van stadsecoloog. Verder pleitte hij voor verduurzaming van de evenementen in Assen en het faciliteren van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Wethouder Janna Booij zei dat er in september een procedure start voor de stadsecoloog, die binnen de bestaande budgetten betaalt kan worden.

Henk Santing (PLOP) stelde vast dat de extra uitgaven voor de jeugdzorg mede werden veroorzaakt, “omdat kinderen blijkbaar niet meer zichzelf mochten zijn.” Iedere afwijking van de standaard leidt tot een behandeling. En Den Haag is niet van plan met veel extra geld over de brug te komen. “Wellicht is dit het moment om als raadsleden onze stem te laten horen en met een bus naar het Malieveld gaan.” Ook maakte hij zich zorgen over de vertraging die de aanleg van zonnepark Assen Zuid oploopt, omdat aanleg van de elektrische capaciteit niet snel genoeg kan worden gerealiseerd. Martin Rasker (VVD) vond dat er betere analyses in de begroting moet komen, zodat duidelijker wordt waar het geld aan uitgegeven wordt. De verhoging van de OZB was voor de VVD een pijnlijke ingreep. Rasker kon er mee instemmen als het eenmalig is. Maar hij achtte “ingrepen in het Sociaal domein noodzakelijk.” Hij riep het college op door te gaan met de zonneleningen. Wethouder Karin Dekker zegde toe hierover contact op te nemen met de provincie.

Cindy Vorselman (PvdA) verweet het college dat er slechts sprake was van gedetailleerde plannen, “zonder denkrichting en visie.” Zij stelde vast dat het college blijkbaar niet bereid was de eigen ambities bij te stellen. “Iedereen moet inleveren, maar het college blijkbaar niet.” De aanpak van laaggeletterdheid en armoede bestrijding wordt volgens Vorselman doorgeschoven. De bezuinigingen op cultuur en de wijken waren voor haar onaanvaardbaar. Wethouder Harmke Vlieg ontkende dit. Binnenkort krijgt de raad nadere informatie over aanpak de gang van zaken met betrekking tot de laaggeletterdheid. Remi Moes (D66) wilde dat het college vaart zette achter de ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) bij het TT circuit. “Assen is meer dan het Koopmansplein.” KINK de dependance van het Drenst museum in DNK moet volgens hem worden voortgezet. “Het hoort tot het culturele hart van Assen.”

Samen dienden PVDA en D66 een motie in om de bezuinigingen op cultuur niet door te voeren. Maar deze motie werd door de meerderheid van de raad verworpen.

Clemens Otto (50+) was van mening dat niet alle aandacht naar de binnenstad moest gaan. Duurzaamheid kan volgens hem bevorderd worden door meer in te zetten op het isoleren van woningen. “Dat geeft met relatief weinig geld goede resultaten.” Wethouder Karin Dekker zei dat isoleren de volle aandacht had van het college. Voorlopig zijn we nog niet van het gas af en goed isoleren zorgt in ieder geval voor minder gasverbruik. Bas Ananias (SP) spoorde het college aan zich meer in te zetten voor de sociale woningbouw. “Er zijn te weinig huurwoningen en te lange wachttijden.” Ook wilde hij een betere kwijtscheldingsregeling voor de OZB van mensen met een smalle beurs. “de inwoners moet weer centraal staan” was zijn oproep.

Roald Witteman (CDA) legde de kaderbrief langs de uitgangspunten van het CDA. Rentmeesterschap, Gespreide verantwoordelijkheid, Publiek gerechtigheid en Solidariteit. Dat leidde tot de oproep meer aandacht voor kwetsbare burgers met daarnaast meer ruimte voor het maatschappelijke initiatief. Meer camera’s in de stad en “huftergedrag streng aanpakken. Zijn we wel voldoende kader stellend bezig?” De overheid moet zorgen voor de basis van de sociale zekerheid. “We zijn pas mens als we met elkaar leven.” Hij wil dan ook geen bezuiniging in het Sociale Domein. “Genoeg is genoeg.” Hij wil een nieuwe kaderbrief “zonder rekening te houden met de invloed van de tekorten in het sociale domein.” De tekorten opvangen in de eigen reserves en Den Haag onder druk te zetten met geld over de brug te komen. Wethouder Karin Dekker vond dit geen goed plan. In de kaderbrief wordt voorgesteld de tekorten 2010 en 2021 te onttrekken aan de reserves. Daarmee dalen de reserves tot een minimaal aanvaardbare omvang. Nog meer geld uit de reserves is niet gewenst. Temeer daar Den Haag niet van plan is meer geld aan de gemeenten beschikbaar te stellen. Wel wordt er een nader onderzoek gedaan naar alle reserves om te kijken of daar nog wat lucht zit. Algemene reserves en bestemmingsreserves worden de komende tijd tegen het licht gehouden om vast te stellen of de omvang passend is voor het doel waarvoor ze ooit in het leven geroepen zijn.

Het college is weer op sterkte. Aan het begin van de vergadering werd wethouder Mirjam Pauwels (VVD) bevestigd. Met alle op- en aanmerkingen uit de raad kan het voltallige college aan de slag met de begroting voor 2020.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.