Begroting 2020, ook de oppositie geeft geen duidelijke richting voor een uitweg

De oppositiepartijen sloegen tegen over het college een andere toon aan. Ze waren het niet eens met veel beslissingen. Maar de partijen kwamen ook niet met duidelijke oplossingen. Niet instemmen met de begroting was het antwoord van het CDA.

Cindy Vorselman (PvdA) stelde vast dat het sprookjes huwelijk dat vorig jaar werd gesloten tussen ChrU, GrL, VVD en PLOP door relatieproblemen al weer ten einde was. Vorselman sprak over een “hoogst ongelukkige situatie, waarin de gesprekken over de begroting en het samenstellen van een nieuw bestuur samenvallen.” De PvdA sloeg duidelijke piketpaaltjes. “Wij zijn tegen de bezuinigingen op het Sociaal Domein en de culturele sector.” De bezuiniging op KINK was volgens Vorselman niet nodig. “Assen heeft een broedplaats voor kunstenaars nodig.”

Het niet invoeren van het abonnementstarief Wmo had ook niet de goedkeuring van de PvdA. Het gaat immers om het uitvoeren van een, in Den Haag, democratisch genomen besluit. Niet invoeren kan ook juridische gevolgen en extra kosten veroorzaken.

De problemen in de jeugdzorg worden ook veroorzaakt door de manier van organiseren en de bureaucratie. “De focus moet dus liggen op vermindering van bureaucratie en korte communicatielijnen.” Incidentele uitgaven in de jeugdzorg kunnen volgens Vorselman gedekt worden door het aanboren van subsidiebronnen, zoals die onder andere bij de provincie beschikbaar.

Remi Moes (D66) maakte zich zorgen de financiële gevolgen van onder andere de stikstofproblematiek, de gevolgen van PFAS, de invoering van de omgevingswet en de wet verplichte GGZ. Het gaat om maatregelen die ons door het rijk worden opgelegd met te weinig geld voor een goede uitvoering. D66 stelt vast dat er “een forse greep in de algemene reserves wordt gedaan.” PLOP is uit het college getreden. Dus wat is de status van deze begroting? Temeer daar het college schrijft dat “de ambities uit ons bestuursakkoord in de volle breedte tegen het licht” zullen worden gehouden. “We besluiten dus blijkbaar over een begroting die nog fundamenteel zal worden aangepast, een onderhandelingsbegroting!”

Clemens Otto (50+) is van mening dat de tekorten op Wmo en jeugdhulp niet op de Assenaren verhaald moeten worden via de OZB. Jeugdhulp en Wmo bij de provincie neerleggen is de eenvoudige oplossing van Otto. Hij pleitte ook voor woonvormen tussen verpleeghuis en eigen woningen. Maar om van Assen een evenwichtige stad te maken zijn er ook starterswoningen nodig en evenementen die de opgroeiende jeugd vertier en ontspanning bieden. Veiligheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid zorg huisvesting daar staat 50 + voor en we vechten tegen armoede en eenzaamheid.

Ronald Witteman (CDA) was duidelijk, “het geld moet uit Den Haag komen en niet van de Assenaren.” En daarom zal het CDA deze begroting niet steunen. Verder verweet Witteman, evenals de PvdA, het college dat de kadernota die met 16 voor en 15 tegen was aangenomen, met uitzondering van de toeristenbelasting als basis had gediend voor de begroting. Witteman stelde voor de tekorten “ontstaan door het overheidsbeleid, voorlopig geheel ten laste te brengen van de reserves.” Dit bedrag oormerken en uiteindelijk presenteren aan de overheid. Het CDA verwacht dat uiteindelijk “de rijksoverheid haar financiële verantwoordelijkheid zal nemen.”

Jannie Drenthe (SP) was het niet eens met het besluit van het college om het abonnementstarief niet in te voeren. Dit komt er in de praktijk op neer dat mensen vlak boven de grens (120% v.h. sociaal minimum), die 1,5 miljoen euro moeten opbrengen. Een groep mensen die toch al net buiten alle subsidies valt. Ook de bezuinigingen op het Sociaal Domein waren voor de SP niet acceptabel. Drenthe stelde voor om onder andere de coördinator subsidies, circulair bouwen, de extra impuls in de energie transitie, stadsmarketing te schrappen. Met de verhoging van de OZB had de SP geen moeite.

Martine Deen (lijstDeen) stelde voor om bij de aanbestedingen in de jeugdzorg uit te gaan van meerjarige contracten, zodat investeren in efficiënt werken loont. En zij pleitte voor minder administratieve lasten.

Henk Santing (PLOP) stelde vast dat het niet invoeren van het abonnementstarief Wmo “getuigde van lef.” Santing was ontevreden over het verlagen van het kwaliteitsniveau openbaar groen in het centrum. Ook de, zij het mindere, verhoging van de toeristenbelasting viel niet goed bij PLOP. En KINK kan volgens Santing pas contractueel op 1 juli 2020 worden beëindigd. Ook Santing lepelde een lijstje op van zaken die volgens hem in Assen wel gemist kunnen worden. De stadbouwmeester, de stad ecoloog, de subsidie coördinator. Ook stelde hij vast dat de gemeente Assen taken uitvoerde en betaalde die eigenlijk voor reklening van het passendonderwijs zijn. De komende 3 jaar wordt het overschot bij de rioolheffing terug betaald aan de Assenaren. PLOP stelt voor dit bedrag in 2020 in één keer terug te betalen.

De oppositie sprak veel woorden maar en verschillende voorstellen, maar of daar meerderheden voor zijn is maar de vraag. Trouwens het is afgezien van het CDA nog onduidelijk welke partijen voor of tegen de begroting zullen stemmen. Donderdagavond weten we hoe het afloopt.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.